znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

Jaka ryba z puszki najlepsza?

Jaka ryba z puszki najlepsza?

Diete­ty­cy zachę­ca­ją do reg­u­larnego jedzenia ryb. Ich zdaniem mię­so rybie powin­no wylą­dować na naszym talerzu min­i­mum dwa razy w tygod­niu. I my również podzielamy tę rekomen­dację, ponieważ jest ona w pełni uza­sad­niona — mię­so rybie dostar­cza nam nie...
Czym przyprawić rybę?

Czym przyprawić rybę?

Nie mamy żad­nych wąt­pli­woś­ci, że uwzględ­ni­a­jąc ryby w naszej kuch­ni, dzi­ałamy nie tylko na korzyść naszego zdrowia, ale także uroz­maicamy walo­ry smakowe i wzbo­ga­camy naszą dietę. Zada­jąc sobie pytanie, jaka przyprawa do ryb, lub jakie zioła do...
Jakie ryby na wigilijny stół?

Jakie ryby na wigilijny stół?

Ryby wig­ili­jne — które sprawdzą się najlepiej na tę wieczerzę? Trady­cyj­na ryba wig­ili­j­na to oczy­wiś­cie najczęś­ciej wys­tępu­ją­cy na stołach polaków pod­czas wiec­zornej wiecz­erzy karp. Rybę tą moż­na uznać wręcz za swego rodza­ju sym­bol Świąt Bożego...
KISZONY ŚLEDŹ- TRADYCYJNE SZWEDZKIE DANIE NA NASZYCH STOŁACH

KISZONY ŚLEDŹ- TRADYCYJNE SZWEDZKIE DANIE NA NASZYCH STOŁACH

Ryby i owoce morza są bez wąt­pi­enia doskon­ałym źródłem cen­nych sub­stancji odży­w­czych, w tym wysokowartoś­ciowego i łat­wo przyswa­jal­nego biał­ka. Spoży­wanie ryb i owoców morza w znacznej mierze przy­czy­ni­ać może się do zachowa­nia zdrowia, zdrowej...
Jak długo można przechowywać rybę w lodówce?

Jak długo można przechowywać rybę w lodówce?

Ryby ze wzglę­du na wysok­ie właś­ci­woś­ci odży­w­cze powin­ny częs­to goś­cić na naszym stole – są źródłem wartoś­ciowego biał­ka, zdrowych tłuszczów oraz wit­a­min i min­er­ałów – najzdrowsze są ryby morskie, a wśród słod­kowod­nych warto przede wszys­tkim...
Ryby bałtyckie – jakie ryby łowi się w Bałtyku? 

Ryby bałtyckie – jakie ryby łowi się w Bałtyku? 

Morze Bał­ty­ck­ie ma swój specy­ficzny charak­ter, za który zresztą bard­zo je cen­imy i czemu daje­my wyraz szczegól­nie w okre­sie let­nim. Sze­rok­ie i piaszczyste plaże, szum fal i piękne zachody słoń­ca – tego właśnie chce­my zaży­wać nad Morzem Bał­ty­ckim...
Czech CS Polish PL Slovak SK Ukrainian UK