znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

Konserwy mięsne w puszcze, które wybrać?

Konserwy mięsne w puszcze, które wybrać?

Wakac­je to czas, w którym nawet oso­by nieprzepada­jące za kon­ser­wa­mi, częs­to się do nich jed­nak przekonu­ją. Wyjazdy na łono przy­rody czy biwa­ki nie obe­jdą się bez puszek z wędli­na­mi. Kon­ser­wy mięsne, pro­dukowane są od daw­ien daw­na,...
Producenci konserw rybnych w Polsce — nasze propozycje

Producenci konserw rybnych w Polsce — nasze propozycje

Kon­ser­wy ryb­ne to pro­dukt spoży­w­czy o wielu zale­tach: są zdrowe, smaczne, łatwe w prze­chowywa­niu i przy­go­towa­niu. W Polsce ist­nieje wiele firm zaj­mu­ją­cych się pro­dukcją kon­serw ryb­nych, które ofer­u­ją różnorodne rodza­je i sma­ki ryb w puszkach. W...
Jaka ryba z puszki najlepsza?

Jaka ryba z puszki najlepsza?

Diete­ty­cy zachę­ca­ją do reg­u­larnego jedzenia ryb. Ich zdaniem mię­so rybie powin­no wylą­dować na naszym talerzu min­i­mum dwa razy w tygod­niu. I my również podzielamy tę rekomen­dację, ponieważ jest ona w pełni uza­sad­niona — mię­so rybie dostar­cza nam nie...
Czym przyprawić rybę?

Czym przyprawić rybę?

Nie mamy żad­nych wąt­pli­woś­ci, że uwzględ­ni­a­jąc ryby w naszej kuch­ni, dzi­ałamy nie tylko na korzyść naszego zdrowia, ale także uroz­maicamy walo­ry smakowe i wzbo­ga­camy naszą dietę. Zada­jąc sobie pytanie, jaka przyprawa do ryb, lub jakie zioła do...
Jakie ryby na wigilijny stół?

Jakie ryby na wigilijny stół?

Ryby wig­ili­jne — które sprawdzą się najlepiej na tę wieczerzę? Trady­cyj­na ryba wig­ili­j­na to oczy­wiś­cie najczęś­ciej wys­tępu­ją­cy na stołach polaków pod­czas wiec­zornej wiecz­erzy karp. Rybę tą moż­na uznać wręcz za swego rodza­ju sym­bol Świąt Bożego...