znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

Złota Rybka

 

Zamów ryby i owoce morza online z dostawą pros­to do Two­jego domu. Set­ki pro­duk­tów w ofer­cie, z szy­bką i bez­pieczną dostawą na tere­nie całej Polski.

 

zamów z dostawąWszys­tkie produkty

O NAS

Sklep Złota Rybka

Miejsce gdzie mieś­ci się Sklep Ryb­ny znane jest miłośnikom i smakos­zom ryb od dawna.

Pod obec­nym logiem dzi­ała od 2018r. Współpracu­je­my z kilku­nas­toma pro­du­cen­ta­mi i dys­try­b­u­tora­mi pro­duk­tów ryb­nych z całej Pol­s­ki. W naszej ofer­cie moż­na znaleźć ryby węd­zone, ryby mrożone, ryby świeże, przetwory ryb­ne, owoce morza, przyprawy, wyro­by garmażeryjne.

Wychodząc na zapotrze­bowanie naszych klien­tów ofer­u­je­my również suche karmy dla zwierząt oraz kon­ser­wy mięsne.

tylko najlepsza jakość

Świeże dostawy każdego dnia

Wybier­a­jąc Złotą Rybkę masz pewność, że otrzy­mu­jesz pro­duk­ty pod­dane ścisłej kon­troli jakoś­ci, bogate w skład­ni­ki odży­w­cze i atrak­cyjne kulinarnie.

Lata doświad­czeń dały nam wiedzę na tem­at hodowli ryb, miejsc i metod połowu oraz logisty­ki z zachowaniem najwyższych standardów.

7,70 

Makrela wędzona tradycyjnie

Makrele są węd­zone na prawdzi­wym drewnie bukowym bez uży­cia jakichkol­wiek kon­ser­wan­tów i aro­matów wędzarniczych.
Ryba przed wędze­niem zanurzana jest jedynie w solance.

59,00 

Dorada mrożona

Dora­da uznawana jest za jed­ną z najs­maczniejszych i zarazem najzdrowszych ryb. Ma wysoką wartość odży­w­czą, a przy tym należy do ryb chudych. Dostar­cza dużej iloś­ci nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych oraz żelaza i wit­a­miny B12.

95,00 

Kergulena

Ker­gu­le­na to luk­su­sowa ryba o delikat­nym białym mięsie pozbaw­ionym czer­wonego bar­wni­ka, charak­teryzu­ją­ca się niepow­tarzal­nym smakiem oraz brakiem ości.

59,00 

Łosoś wędzony na zimno

Łosoś węd­zony jest na zim­no w tem­per­aturze nie przekracza­jącej 30 stop­ni, przez co ma wybit­ny łoso­siowy smak oraz niesamow­itą delikat­ność mięsa

72,00 

Halibut (filet bez glazury)

Hal­ibut ze wzglę­du na swój unika­towy, delikat­ny smak szy­bko zyskał pop­u­larność na całym świecie. Białe, tłuste i zwarte mię­so bogate jest w wit­a­m­inę D, selen oraz nien­asy­cone kwasy tłuszczowe.

89,00 

Krewetka Black Tiger

Swo­ją pop­u­larność zawdz­ięcza­ją nie tylko delikat­ne­mu i smaczne­mu mię­su, ale także wysok­iej wartoś­ci odży­w­czej oraz cen­nym skład­nikom min­er­al­nym. Oprócz tego są lekkos­trawne i znane ze swoich afrodyz­jakalnych właściwości.

najnowsze wpisy

Przepisy, które odmienią
Twoją kuchnię

Nasze ryby i owoce morza świet­nie sprawdzą się na rodzin­nego gril­la, do upieczenia czy ugo­towa­nia. Poz­naj dziesiąt­ki autors­kich przepisów na każdą okoliczność. Zaskocz swoich najbliższych kuli­narnym uniesieniem!
Czym przyprawić rybę?

Czym przyprawić rybę?

Nie mamy żad­nych wąt­pli­woś­ci, że uwzględ­ni­a­jąc ryby w naszej kuch­ni, dzi­ałamy nie tylko na korzyść naszego zdrowia, ale także uroz­maicamy walo­ry smakowe i wzbo­ga­camy naszą dietę. Zada­jąc sobie pytanie, jaka przyprawa do ryb, lub jakie zioła do ryb może­my użyć, nie…

Jakie ryby na wigilijny stół?

Jakie ryby na wigilijny stół?

Ryby wig­ili­jne — które sprawdzą się najlepiej na tę wiecz­erzę? Trady­cyj­na ryba wig­ili­j­na to oczy­wiś­cie najczęś­ciej wys­tępu­ją­cy na stołach polaków pod­czas wiec­zornej wiecz­erzy karp. Rybę tą moż­na uznać wręcz za swego rodza­ju sym­bol Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Najczęściej…

KISZONY ŚLEDŹ- TRADYCYJNE SZWEDZKIE DANIE NA NASZYCH STOŁACH

KISZONY ŚLEDŹ- TRADYCYJNE SZWEDZKIE DANIE NA NASZYCH STOŁACH

Ryby i owoce morza są bez wąt­pi­enia doskon­ałym źródłem cen­nych sub­stancji odży­w­czych, w tym wysokowartoś­ciowego i łat­wo przyswa­jal­nego biał­ka. Spoży­wanie ryb i owoców morza w znacznej mierze przy­czy­ni­ać może się do zachowa­nia zdrowia, zdrowej syl­wet­ki i świetnego…

Jak długo można przechowywać rybę w lodówce?

Jak długo można przechowywać rybę w lodówce?

Ryby ze wzglę­du na wysok­ie właś­ci­woś­ci odży­w­cze powin­ny częs­to goś­cić na naszym stole – są źródłem wartoś­ciowego biał­ka, zdrowych tłuszczów oraz wit­a­min i min­er­ałów – najzdrowsze są ryby morskie, a wśród słod­kowod­nych warto przede wszys­tkim wybier­ać pstrą­ga. Możemy…

Ryby bałtyckie – jakie ryby łowi się w Bałtyku? 

Ryby bałtyckie – jakie ryby łowi się w Bałtyku? 

Morze Bał­ty­ck­ie ma swój specy­ficzny charak­ter, za który zresztą bard­zo je cen­imy i czemu daje­my wyraz szczegól­nie w okre­sie let­nim. Sze­rok­ie i piaszczyste plaże, szum fal i piękne zachody słoń­ca – tego właśnie chce­my zaży­wać nad Morzem Bał­ty­ckim latem, ale nie tylko –…

Jak smażyć ryby mrożone?

Jak smażyć ryby mrożone?

Ryby to źródło zdrowego biał­ka, tłuszczów oraz wielu innych niezwyk­le ważnych dla praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu mikroele­men­tów. Ryby są także lekkos­trawne, więc moż­na spoży­wać je prak­ty­cznie bez ograniczeń. Pon­ad­to rybie mię­so jest również bardzo…

Ryby i owoce morza to bogate źródło biał­ka oraz mikroele­men­tów. Dlat­ego warto włączyć te pro­duk­ty na stałe do diety, nie tylko od świę­ta. Jest to ide­alne rozwiązanie dla dia­betyków, osób zma­ga­ją­cych się z nad­wagą czy choroba­mi ser­ca. Ryby i owoce morza są znacznie zdrowia niż bard­zo pop­u­larne w Polsce czer­wona mię­so. W naszej ofer­cie zna­jdziesz ogrom­ny wybór różnego rodza­ju ryb, owoców morza oraz gotowych potraw. Każdy zna­jdzie tu coś dla siebie! Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pełną ofer­tą. Co ważne, nasz sklep ryby ofer­u­je Ci ryby świeże, które są szczegól­nie cenione pod wzglę­dem kuli­narnym i zdrowotnym! 

Dlaczego hurtownia ryb online?

Sklep online z ryba­mi, to odpowiedź na zmieni­a­jące się stan­dardy rynkowe. To także doskon­ała opc­ja dla tych, którzy stacjonarne nie mają dostępu do sklepów ryb­nych. Hur­tow­n­ia ryb­na online, to szer­szy wybór towarów niż stacjonarnie. To możli­wość spróbowa­nia za każdym razem czegoś nowego. To także okaz­ja, aby spróbować pro­duk­tów, które zazwyczaj nie są dostęp­ne w pop­u­larnych mar­ke­tach. Również ofer­owane przez nas ceny są konkuren­cyjne w sto­sunku do tych, jakie zna­jdziesz w sklepach stacjonarnych. U nas zna­jdziesz pro­duk­ty dla kone­sera, które częs­to w ogóle nie są dostęp­ne w sprzedaży stacjonarnej.

Nie obaw­iaj się! Gwaran­tu­je­my dostawę wyłącznie świeżych ryb i owoców morza. Stała dostęp­ność towarów w naszym sklepie zde­cy­dowanie ułatwi Ci wprowadze­nie zdrowych nawyków żywieniowych! Od dziś nie musisz już czekać z codzi­en­nym jedze­niem ryb do kole­jnego wyjaz­du nad morze. Ryby i owoce morza dostar­cza­my na tere­nie całej Pol­s­ki. Z naszej hur­towni wprost na Twój stół! Czy to nie brz­mi wspaniale? Całe bogact­wo mors­kich głębin dostęp­ne po kilku kliknię­ci­ach myszką. Pro­duk­ty są przez nas odpowied­nio zabez­piec­zone tak, aby nie straciły walorów smakowych.

Filety rybne — idealne na obiad

Ryby na obi­ad, to propozy­c­ja dla tych, którzy nie mają zbyt wiele cza­su na gotowanie. Ryby są bard­zo delikat­nym mięsem, dlat­ego ich obrób­ka ter­micz­na zaj­mu­je nie więcej niż 30 min­ut. Jako dodatek możesz wyko­rzys­tać ziem­ni­a­ki, różnego rodza­ju kasze lub ryż. Ryba na obi­ad to nie tylko karp (file­ty że skórą świeży), to cały szereg gatunków ryb do wyboru:

 • świeży filet z san­dacza;
 • świeży filet z tołpy­gi;
 • filet z minta­ja;
 • świeży pstrąg patros­zony;
 • filet ze świeżego łososia nor­weskiego;
 • filet z miruny.

To zaled­wie kil­ka przykładów ryb ide­al­nych na obi­ad. W naszej hur­towni ryb online zna­jdziesz wiele gatunków ryb, dzię­ki którym przy­go­tu­jesz wyśmien­ite potrawy. Masz ochotę na coś naprawdę egzo­ty­cznego? Zwróć uwagę na rol­mops marynowanyświeży filet z suma afrykańskiego czy stek z zębacza! Tego typu ryba­mi z pewnoś­cią zaskoczysz Twoich gości.

Szukasz pomysłu na wyjątkowy obi­ad? W takim razie zwróć uwagę na takie pro­duk­ty, jak łosoś piec­zonytuszę dorady, czy stek z hal­ibu­ta lub stek z rek­ina. Ste­ki ryb­ne nie są zbyt pop­u­larne w Polsce, głównie z uwa­gi na wysok­ie ceny tych pro­duk­tów. W naszym sklepie online z ryba­mi możesz liczyć na atrak­cyjne ceny, dzię­ki którym stek z rek­ina na stałe zagoś­ci w Twoim menu.

Owoce morza i kawior — stać Cię na ten luksus!

Sądzisz, że kaw­ior czarny i owoce morza są zarez­er­wowane wyłącznie dla bogatych? Zde­cy­dowanie tak nie jest! W naszym sklepie ryb­nym online zna­jdziesz m. in.: małże prowansal­skiemałże w sosie włas­nymmałże marynowanemałże węd­zone w ole­jumałże w sosie kat­alońskimanchois oraz inne owoce morza. Nie wiesz, jak przy­go­tować dania z owoców morza? W sieci zna­jdziesz  mnóst­wo inspiracji, a najprost­szy przepis wyma­ga jedynie uży­cia oli­wy, czosnku, cebu­li i pietrusz­ki. Tego typu dania sprawdzą się nie tylko na obi­ad, ale także na pod­wiec­zorek czy kolację. Małże w białym winie, to doskon­ała przystawka.

A może potrze­bu­jesz czegoś na wyjątkowy i roman­ty­czny wieczór? W takim razie i tu sprawdza się owoce morza! To znany od wieków afrodyz­jak, a przy okazji lek­ka i zdrowa propozy­c­ja posiłku. Do tego możesz podać białe wino, które doskonale pasu­je do ryb i owoców morzaKaw­ior czarny, to propozy­c­ja dla smakoszy, ale także dla tych, którzy lubią próbować nowych rzeczy. Wystar­czy zaled­wie odrobi­na, aby zwykły posiłek nabrał wyjątkowego charakteru.

Nadal zas­tanaw­iasz się, czy warto przekon­ać się do owoców morza? Są one pod­stawą w diecie m. in. Kore­ańczyków czy słyną­cych z dłu­gowiecznoś­ci Japończyków. Zna­jdziesz je także w kuch­ni śródziem­nomorskiej. Mieszkań­cy tych regionów cieszą się dobrym zdrowiem i sto­sunkowo smukły­mi syl­wetka­mi. Ty także masz szan­sę na taki styl życia.

Rybny fastfood — coś zdrowego dla Twoich dzieci

Chcesz wyro­bić u Twoich dzieci zdrowe nawy­ki żywieniowe? Nie chcesz, aby pod­stawą ich żywienia poza domem były fast foody? A może masz w domu nie­jad­ka i brak Ci już pomysłów na dania dla dziecka?

W takim razie ser­wuj dzieciom dania ryb­ne tak częs­to, jak to tylko możli­we! Myślisz, że do dys­pozy­cji masz tylko filet, np. polęd­wicę z minta­ja? Zde­cy­dowanie wach­larz możli­woś­ci jest dużo szer­szy! Oto tylko kil­ka dań, które z pewnoś­cią przy­pad­ną do gus­tu Twoim pociechom:

 1. dukaty ryb­ne - ciekawa for­ma ryby mielonej, doskon­ała dla najmłodszych;
 2. palusz­ki ryb­ne mielone ze sprawd­zonym składem;
 3. ste­ki ryb­ne (np. stek z tuńczy­ka);
 4. palusz­ki ryb­ne serowe - ide­alne na początek, szczegól­nie dla prawdzi­wych niejadków;
 5. kotle­ty ryb­ne panierowane.

Ciekawą opcją dla najmłod­szych będą też kalmary panierowane pierś­cie­nie. Jako dodatek do tego typu potraw możesz wyko­rzys­tać zarówno ziem­ni­a­ki (gotowane lub w formie fry­tek), jak i kasze lub ryż. Awaryjnie możesz też zawsze sięgnąć po dania gotowe mrożone z ryb. Smacz­na ryba to także okaz­ja, aby przekon­ać dziecko do spoży­wa­nia warzyw. Zacznij od małych por­cji warzyw, a później stop­niowo je zwięk­szaj. Tuńczyk z warzy­wa­mi to z kolei świet­na propozy­c­ja pod­wiec­zorku. Nie zwlekaj, zacznij wdrażać ryby i warzy­wa do menu Two­jego dziec­ka jak najwcześniej.

Szybka rybna przekąska

Masz już dość trady­cyjnych kanapek z wędliną lub serem? A co powiesz na ryb­ną alter­naty­wę? Wbrew pozorom ryby możesz wyko­rzys­tać także do przy­go­towa­nia naprawdę szy­b­kich przekąsek! Jakich? Ryby węd­zone doskonale kom­ponu­ją się z chrzanem i masłem, tworząc wyborne danie. Tu ide­al­nie sprawdzi się pstrąg węd­zony, który będzie prawdzi­wym afrodyz­jakiem! Pasztet ryb­ny będzie ide­al­nym dodatkiem do kanapek. Sałat­ka z węd­zonym łososiem będzie z kolei doskonale jako lunch. Krewet­ka węd­zona to spec­jał dla kone­serów albo szuka­ją­cych nowych doz­nań smakowych. Łosoś — file­ty węd­zony na zim­no zastąpi wędlinę, doskonale smaku­je w połącze­niu z serkiem do smarowa­nia i warzy­wa­mi. Tuńczyk w ole­ju lub w sosie włas­nym, to baza znanej sałat­ki diete­ty­cznej. Dodaj ugo­towane jajko, pomi­do­ry, cebulę i trochę przypraw. Gotowe! Tuńczy­ka w sosie włas­nym możesz też dodać do kanapek. Jest to niezwyk­le delikat­na ryba, która świet­nie kom­ponu­je się z wielo­ma dodatka­mi. Kiełbasa z łososia to z kolei alter­naty­wa dla trady­cyjnych wyrobów wędliniars­kich. Szukasz zami­en­ni­ka wątrób­ki dro­biowe lub wieprzowej? Sięg­nij zatem po wątrób­ki dorszowe.

Gdzie sprawdzą się ryb­ne przekąs­ki? Wszędzie tam, gdzie masz ochotę po nie sięgnąć! W pra­cy, w podróży (tu sprawdzą się ryby węd­zone), a także pod­czas week­endowego relak­su w domowym zaciszu. Ryby są bard­zo poży­wnym posiłkiem, dlat­ego przekąs­ka może Ci z powodze­niem zastąpić typowy obi­ad. W połącze­niu z warzy­wa­mi, np. kukury­dzą w puszce. Do dań ryb­nych z powodze­niem możesz dodać także typowe warzy­wa mrożone.

Wiele gatunków ryb nie jest tłustych, dlat­ego nie są to kalo­ryczne przekąs­ki. Z powodze­niem mogą sobie na nie poz­wolić oso­by na diecie, a także te zma­ga­jące się z wysokim poziomem cho­les­terolu. Tego typu przekąs­ki to doskon­ała okaz­ja, aby zwal­czyć w sobie nawyk pod­jada­nia słody­czy. W ramach przekąs­ki możesz także sięgnąć po znany doskonale w ubiegłej epoce paprykarz szczecińs­ki. Obec­nie kon­ser­wy ryb­ne są przy­go­towane z dużą dbałoś­cią o jakość i walo­ry smakowe. Dlat­ego dzisiejszy paprykarz szczecińs­ki jest wyjątkowo smacznym i lubianym produktem.

Śledź niejedno ma oblicze

Śledź to bez wąt­pi­enia obok karpia, jed­na z najpop­u­larniejszych ryb w Polsce. Na naszych stołach najczęś­ciej goś­ci śledź w occie lub śmi­etanie. Ale to nie wszys­tkie sposo­by przy­go­towa­nia i poda­nia tej ryby! W naszej ofer­cie zna­jdziesz m. in.:

 • całą tuszę i tuszę śledziową opiekaną;
 • śledzi­ki góral­skie (file­ty śledziowe po góral­sku);
 • sałatkę śledziową z buraczka­mi;
 • sałatkę śledziową tatarską;
 • klasy­cznego śledzia w ole­ju;
 • śledzia w sosie pomi­dorowym.

Śledź to doskon­ała propozy­c­ja na szy­bką potrawę do poda­nia, gdy niespodziewanie odwiedzą Cię goś­cie. Równie pop­u­larne co śledzie, są także tzw. bycz­ki w sosie pomi­dorowym czy sar­dyn­ki w sosie pomi­dorowym. To również szy­b­ka baza do przy­go­towa­nia sałat­ki. Do tego wystar­czy już tylko świeży chleb, np. z tar­tym chrzanem. Śledzie to także baza do przy­go­towa­nia tzw. koreczków śledziowych z serem i oli­wka­mi. Te z kolei są doskon­ałą przekąską impre­zową i alter­naty­wą dla pop­u­larnych chip­sów. Śledzie w śmi­etanie nie są zarez­er­wowane tylko na okres świąteczny. Ta potrawa także sprawdzi się na przyję­ciu urodzi­nowym czy imieninowym.

Sałat­ki śledziowe stały się stan­dar­d­em na wszelkiego rodza­ju domowych imprezach. Nie dzi­wnego, to proste i smaczne danie, które przy­go­tu­jesz w kil­ka min­ut! Dodatkowo śledź jest rybą sto­sunkowo tanią. Sałatkę ryb­ną możesz też przy­go­tować na bazie innej ryby, np. filetów z makre­li w ole­ju. Możesz odlać nad­mi­ar ole­ju lub zastąpić go oli­wą do sałatek.

Jak prawidłowo przechowywać ryby?

Jeżeli wiesz, że nie wyko­rzys­tasz całej por­cji, np. pła­ta śledziowego, część ryby możesz zam­roz­ić. Surowe ryby nie powin­ny być zbyt dłu­go prze­chowywane bezpośred­nio w lodów­ce. Z kolei ryby węd­zone dłużej mogą leżeć w lodów­ce. Podob­nie sytu­ac­ja wyglą­da w przy­pad­ku ryb węd­zonych, np. belony węd­zonej.

Coś dla zwierzaka

W naszej ofer­cie zna­jdziesz także coś dla Two­jego czworono­ga, np. wysok­iej jakoś­ci kar­mę dla kota z rybą. Wiemy, że są bard­zo wybred­ni kon­sumen­ci dlat­ego u u nas zna­jdziesz kar­mę wyłącznie ze sprawd­zonych skład­ników. Gwaran­tu­je­my, że Twój kot pokocha ten smak.