znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

pysznarybka.pl

 

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ten Reg­u­lamin Sklepu Inter­ne­towego został przy­go­towany przez prawników ser­wisu Prokonsumencki.pl. Sklep Inter­ne­towy www.pysznarybka.pl dba o prawa kon­sumen­ta. Kon­sument nie może zrzec się praw przyz­nanych mu w Ustaw­ie o Prawach Kon­sumen­ta. Postanowienia umów mniej korzystne dla kon­sumen­ta niż postanowienia Ustawy o Prawach Kon­sumen­ta są nieważne, a w ich miejsce sto­su­je się przepisy Ustawy o Prawach Kon­sumen­ta. Dlat­ego też postanowienia niniejszego Reg­u­laminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkol­wiek praw kon­sumen­tów przysługu­ją­cych im na mocy bezwzględ­nie wiążą­cych przepisów prawa, a wszelkie ewen­tu­alne wąt­pli­woś­ci należy tłu­maczyć na korzyść kon­sumen­ta. W przy­pad­ku ewen­tu­al­nej niez­god­noś­ci postanowień niniejszego Reg­u­laminu z powyższy­mi przepisa­mi, pier­wszeńst­wo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Inter­ne­towy dostęp­ny pod adresem inter­ne­towym www.pysznarybka.pl prowad­zony jest przez Andrze­ja Żyd­ka prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Sklep Ryb­ny „Zło­ta ryb­ka” Andrzej Żydek wpisaną do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prowad­zonej przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospo­dar­ki, posi­ada­jącą: adres miejs­ca wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci i adres do doręczeń: ul. Cyniars­ka 30, 43–300 Biel­sko Biała, NIP 5512380072, REGON 380324060, adres pocz­ty elek­tron­icznej: sklep@zlotarybka-sklep.pl, numer tele­fonu: 606479614 oraz numer fak­su: BRAK.
  2. Niniejszy Reg­u­lamin skierowany jest zarówno do kon­sumen­tów, jak i do przed­siębior­ców korzys­ta­ją­cych ze Sklepu Inter­ne­towego, chy­ba że dane postanowie­nie Reg­u­laminu stanowi inaczej. 
  3. Admin­is­tra­torem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Inter­ne­towym w związku z real­iza­cją postanowień niniejszego Reg­u­laminu jest Sprzedaw­ca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w opar­ciu o pod­stawy i zasady wskazane w poli­tyce pry­wat­noś­ci opub­likowanej na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego. Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci zaw­iera przede wszys­tkim zasady doty­czące przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra w Sklepie Inter­ne­towym, w tym pod­stawy, cele i okres przetwarza­nia danych osobowych oraz prawa osób, których dane doty­czą, a także infor­ma­c­je w zakre­sie stosowa­nia w Sklepie Inter­ne­towym plików cook­ies oraz narzędzi anal­i­ty­cznych. Korzys­tanie ze Sklepu Inter­ne­towego, w tym dokony­wanie zakupów jest dobrowolne. Podob­nie związane z tym podanie danych osobowych przez korzys­ta­jącego ze Sklepu Inter­ne­towego Usłu­go­b­ior­cę lub Klien­ta jest dobrowolne, z zas­trzeże­niem wyjątków wskazanych w poli­tyce pry­wat­noś­ci (zawar­cie umowy oraz obow­iąz­ki usta­wowe Sprzedawcy).
  4. Definic­je:
   1. 1.4.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedzi­ałku do piątku z wyłącze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.
   2. 1.4.2.FORMULARZ REJESTRACJI – for­mu­la­rz dostęp­ny w Sklepie Inter­ne­towym umożli­wia­ją­cy utworze­nie Kon­ta. 
   3. 1.4.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usłu­ga Elek­tron­icz­na, inter­ak­ty­wny for­mu­la­rz dostęp­ny w Sklepie Inter­ne­towym umożli­wia­ją­cy złoże­nie Zamówienia, w szczegól­noś­ci poprzez dodanie Pro­duk­tów do elek­tron­icznego koszy­ka oraz określe­nie warunk­ów Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. 1.4.4.KLIENT – (1) oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca pełną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych, a w wypad­kach przewidzianych przez przepisy powszech­nie obow­iązu­jące także oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych; (2) oso­ba praw­na; albo (3) jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na nieposi­ada­ją­ca osobowoś­ci prawnej, której ustawa przyz­na­je zdol­ność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. 1.4.5.KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. 1.4.6.KONTO – Usłu­ga Elek­tron­icz­na, oznac­zony indy­wid­u­al­ną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usłu­go­b­ior­cę zbiór zasobów w sys­temie tele­in­for­maty­cznym Usłu­go­daw­cy, w którym gro­mad­zone są dane podane przez Usłu­go­b­ior­cę oraz infor­ma­c­je o złożonych przez niego Zamówieni­ach w Sklepie Internetowym.
   7. 1.4.7.NEWSLETTER – Usłu­ga Elek­tron­icz­na, elek­tron­icz­na usłu­ga dys­try­bucyj­na świad­c­zona przez Usłu­go­daw­cę za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej e‑mail, która umożli­wia wszys­tkim korzys­ta­ją­cym z niej Usłu­go­b­ior­com automaty­czne otrzymy­wanie od Usłu­go­daw­cy cyk­licznych treś­ci kole­jnych edy­cji newslet­tera zaw­ier­a­jącego infor­ma­c­je o Pro­duk­tach, nowoś­ci­ach i pro­moc­jach w Sklepie Internetowym.
   8. 1.4.8.PRODUKT – dostęp­na w Sklepie Inter­ne­towym rzecz ruchoma będą­ca przed­miotem Umowy Sprzedaży między Klien­tem a Sprzedaw­cą. 
   9. 1.4.9.REGULAMIN – niniejszy reg­u­lamin Sklepu Internetowego.
   10. 1.4.10.SKLEP INTERNETOWY – sklep inter­ne­towy Usłu­go­daw­cy dostęp­ny pod adresem inter­ne­towym: www.pysznarybka.pl.
   11. 1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Andrzej Żydek prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Sklep Ryb­ny „Zło­ta Ryb­ka” Andrzej Żydek wpisana do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prowad­zonej przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospo­dar­ki, posi­ada­ją­ca: adres miejs­ca wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci i adres do doręczeń: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała, NIP 5512380072, REGON 380324060, adres pocz­ty elek­tron­icznej: sklep@zlotarybka-sklep.pl, numer tele­fonu: 606479614 oraz numer fak­su: BRAK.
   12. 1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Pro­duk­tu zaw­ier­ana albo zawarta między Klien­tem a Sprzedaw­cą za pośred­nictwem Sklepu Internetowego.
   13. 1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usłu­ga świad­c­zona drogą elek­tron­iczną przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Usłu­go­b­ior­cy za pośred­nictwem Sklepu Internetowego.
   14. 1.4.14.USŁUGOBIORCA – (1) oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca pełną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych, a w wypad­kach przewidzianych przez przepisy powszech­nie obow­iązu­jące także oso­ba fizy­cz­na posi­ada­ją­ca ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych; (2) oso­ba praw­na; albo (3) jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na nieposi­ada­ją­ca osobowoś­ci prawnej, której ustawa przyz­na­je zdol­ność prawną –korzys­ta­ją­ca lub zamierza­ją­ca korzys­tać z Usłu­gi Elek­tron­icznej. 
   15. 1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon­sumen­ta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   16. 1.4.16.ZAMÓWIENIE – oświad­cze­nie woli Klien­ta składane za pomocą For­mu­la­rza Zamówienia i zmierza­jące bezpośred­nio do zawar­cia Umowy Sprzedaży Pro­duk­tu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Inter­ne­towym dostęp­ne są następu­jące Usłu­gi Elek­tron­iczne: Kon­to, For­mu­la­rz Zamówienia oraz Newsletter. 
   1. 2.1.1.Konto – korzys­tanie z Kon­ta możli­we jest po wyko­na­niu łącznie trzech kole­jnych kroków przez Usłu­go­b­ior­cę – (1) wypełnie­niu For­mu­la­rza Rejes­tracji, (2) kliknię­ciu pola „Załóż kon­to” oraz (3) potwierdze­niu chę­ci utworzenia Kon­ta poprzez kliknię­cie w link potwierdza­ją­cy przesłany automaty­cznie na podany adres pocz­ty elek­tron­icznej. W For­mu­la­rzu Rejes­tracji niezbędne jest podanie przez Usłu­go­b­ior­cę następu­ją­cych danych Usłu­go­b­ior­cy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (uli­ca, numer domu/mieszkania, kod pocz­towy, miejs­cowość, kraj), adres pocz­ty elek­tron­icznej, numer tele­fonu kon­tak­towego oraz hasło. W wypad­ku Usłu­go­b­ior­ców niebędą­cych kon­sumen­ta­mi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
    1. 2.1.1.1.Usługa Elek­tron­icz­na Kon­to świad­c­zona jest nieod­płat­nie przez czas nieoz­nac­zony. Usłu­go­b­ior­ca ma możli­wość, w każdej chwili i bez poda­nia przy­czyny, usunię­cia Kon­ta (rezy­gnacji z Kon­ta) poprzez wysłanie stosownego żąda­nia do Usłu­go­daw­cy, w szczegól­noś­ci za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@zlotarybka-sklep.pl lub też pisem­nie na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała
   2. 2.1.2.Formularz Zamówienia – korzys­tanie z For­mu­la­rza Zamówienia rozpoczy­na się z momentem doda­nia przez Klien­ta pier­wszego Pro­duk­tu do elek­tron­icznego koszy­ka w Sklepie Inter­ne­towym. Złoże­nie Zamówienia następu­je po wyko­na­niu przez Klien­ta łącznie dwóch kole­jnych kroków – (1) po wypełnie­niu For­mu­la­rza Zamówienia i (2) kliknię­ciu na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego po wypełnie­niu For­mu­la­rza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momen­tu ist­nieje możli­wość samodziel­nej mody­fikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświ­et­lany­mi komu­nikata­mi oraz infor­ma­c­ja­mi dostęp­ny­mi na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego). W For­mu­la­rzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klien­ta następu­ją­cych danych doty­czą­cych Klien­ta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (uli­ca, numer domu/mieszkania, kod pocz­towy, miejs­cowość, kraj), adres pocz­ty elek­tron­icznej, numer tele­fonu kon­tak­towego oraz danych doty­czą­cych Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płat­noś­ci. W wypad­ku Klien­tów niebędą­cych kon­sumen­ta­mi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
    1. 2.1.2.1.Usługa Elek­tron­icz­na For­mu­la­rz Zamówienia świad­c­zona jest nieod­płat­nie oraz ma charak­ter jed­no­ra­zowy i ule­ga zakończe­niu z chwilą złoże­nia Zamówienia za jego pośred­nictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzes­ta­nia składa­nia Zamówienia za jego pośred­nictwem przez Usłu­go­b­ior­cę. 
   3. 2.1.3.Newsletter – korzys­tanie z Newslet­tera następu­je po poda­niu w zakład­ce „Newslet­ter” widocznej na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego adresu pocz­ty elek­tron­icznej, na który mają być przesyłane kole­jne edy­c­je Newslet­tera i kliknię­ciu pola „Zapisz się”. Na Newslet­ter moż­na się również zapisać poprzez zaz­nacze­nie odpowied­niego check­boxa w trak­cie zakłada­nia Kon­ta – z chwilą utworzenia Kon­ta Usłu­go­b­ior­ca zosta­je zapisany na Newsletter. 
    1. 2.1.3.1.Usługa Elek­tron­icz­na Newslet­ter świad­c­zona jest nieod­płat­nie przez czas nieoz­nac­zony. Usłu­go­b­ior­ca ma możli­wość, w każdej chwili i bez poda­nia przy­czyny, wyp­isa­nia się z Newslet­tera (rezy­gnacji z Newslet­tera) poprzez wysłanie stosownego żąda­nia do Usłu­go­daw­cy, w szczegól­noś­ci za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@zlotarybka-sklep.pl lub też pisem­nie na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała
  2. Wyma­gania tech­niczne niezbędne do współpra­cy z sys­te­mem tele­in­for­maty­cznym, którym posługu­je się Usłu­go­daw­ca: (1) kom­put­er, lap­top lub inne urządze­nie mul­ti­me­di­alne z dostępem do Inter­ne­tu; (2) dostęp do pocz­ty elek­tron­icznej; (3) przeglą­dar­ka inter­ne­towa w aktu­al­nej wer­sji: Mozil­la Fire­fox; Inter­net Explor­er; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zale­cana min­i­mal­na rozdziel­czość ekranu: 1024x768; (5) włącze­nie w przeglą­darce inter­ne­towej możli­woś­ci zapisu plików Cook­ies oraz obsłu­gi Javascript.
  3. Usłu­go­b­ior­ca obow­iązany jest do korzys­ta­nia ze Sklepu Inter­ne­towego w sposób zgod­ny z prawem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwadze poszanowanie dóbr oso­bistych oraz praw autors­kich i włas­noś­ci intelek­tu­al­nej Usłu­go­daw­cy oraz osób trze­ci­ch. Usłu­go­b­ior­ca obow­iązany jest do wprowadza­nia danych zgod­nych ze stanem fak­ty­cznym. Usłu­go­b­ior­cę obow­iązu­je zakaz dostar­cza­nia treś­ci o charak­terze bezprawnym.
  4. Tryb postępowa­nia rekla­ma­cyjnego doty­czą­cy Usług Elektronicznych: 
   1. 2.4.1.Reklamacje związane ze świad­cze­niem Usług Elek­tron­icznych przez Usłu­go­daw­cę oraz pozostałe rekla­mac­je związane z dzi­ałaniem Sklepu Inter­ne­towego (z wyłącze­niem pro­ce­dury rekla­macji Pro­duk­tu, która została wskazana w pkt. 6 Reg­u­laminu) Usłu­go­b­ior­ca może składać na przykład: 
    1. 2.4.1.1.pisemnie na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała;
    2. 2.4.1.2.w formie elek­tron­icznej za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@zlotarybka-sklep.pl
   2. 2.4.2.Zaleca się podanie przez Usłu­go­b­ior­cę w opisie rekla­macji: (1) infor­ma­cji i okolicznoś­ci doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­macji, w szczegól­noś­ci rodza­ju i daty wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci; (2) żąda­nia Usłu­go­b­ior­cy; oraz (3) danych kon­tak­towych składa­jącego rekla­mację – ułatwi to i przyspieszy roz­pa­trze­nie rekla­macji przez Usłu­go­daw­cę. Wymo­gi podane w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedynie zalece­nia i nie wpły­wa­ją na skuteczność rekla­macji złożonych z pominię­ciem zale­canego opisu reklamacji.
   3. 2.4.3.Ustosunkowanie się do rekla­macji przez Usłu­go­daw­cę następu­je niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych od dnia jej złoże­nia. 
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawar­cie Umowy Sprzedaży między Klien­tem a Sprzedaw­cą następu­je po uprzed­nim złoże­niu przez Klien­ta Zamówienia za pomocą For­mu­la­rza Zamówień w Sklepie Inter­ne­towym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Reg­u­laminu. 
  2. Cena Pro­duk­tu uwidoczniona na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego podana jest w zło­tych pol­s­kich i zaw­iera podat­ki. O łącznej cenie wraz z podatka­mi Pro­duk­tu będącego przed­miotem Zamówienia, a także o kosz­tach dostawy (w tym opłat­ach za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­towe) oraz o innych kosz­tach, a gdy nie moż­na ustal­ić wysokoś­ci tych opłat – o obow­iązku ich uiszczenia, Klient jest infor­mowany na stronach Sklepu Inter­ne­towego w trak­cie składa­nia Zamówienia, w tym także w chwili wyraże­nia przez Klien­ta woli związa­nia się Umową Sprzedaży.
  3. Pro­ce­du­ra zawar­cia Umowy Sprzedaży w Sklepie Inter­ne­towym za pomocą For­mu­la­rza Zamówienia
   1. 3.3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klien­tem a Sprzedaw­cą następu­je po uprzed­nim złoże­niu przez Klien­ta Zamówienia w Sklepie Inter­ne­towym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Reg­u­laminu. 
   2. 3.3.2.Po złoże­niu Zamówienia Sprzedaw­ca niezwłocznie potwierdza jego otrzy­manie oraz jed­nocześnie przyj­mu­je Zamówie­nie do real­iza­cji. Potwierdze­nie otrzy­ma­nia Zamówienia i jego przyję­cie do real­iza­cji następu­je poprzez przesłanie przez Sprzedaw­cę Klien­towi stosownej wiado­moś­ci e‑mail na podany w trak­cie składa­nia Zamówienia adres pocz­ty elek­tron­icznej Klien­ta, która zaw­iera co najm­niej oświad­czenia Sprzedaw­cy o otrzy­ma­niu Zamówienia i o jego przyję­ciu do real­iza­cji oraz potwierdze­nie zawar­cia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzy­ma­nia przez Klien­ta powyższej wiado­moś­ci e‑mail zosta­je zawarta Umowa Sprzedaży między Klien­tem a Sprzedawcą.
  4. Utr­wale­nie, zabez­piecze­nie oraz udostęp­nie­nie Klien­towi treś­ci zaw­ier­anej Umowy Sprzedaży następu­je poprzez (1) udostęp­nie­nie niniejszego Reg­u­laminu na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego oraz (2) przesłanie Klien­towi wiado­moś­ci e‑mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Reg­u­laminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utr­walona i zabez­piec­zona w sys­temie infor­maty­cznym Sklepu Inter­ne­towego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedaw­ca udostęp­nia Klien­towi następu­jące sposo­by płat­noś­ci z tytułu Umowy Sprzedaży: 
   1. 4.1.1.Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. 4.1.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. 4.1.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   4. 4.1.4.Płatności elek­tron­iczne i płat­noś­ci kartą płat­niczą za pośred­nictwem ser­wisu PayU.pl – możli­we aktu­alne sposo­by płat­noś­ci określone są na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego w zakład­ce infor­ma­cyjnej doty­czącej sposobów płat­noś­ci oraz na stron­ie inter­ne­towej http://www.payu.pl.
    1. 4.1.4.1.Rozliczenia transakcji płat­noś­ci­a­mi elek­tron­iczny­mi i kartą płat­niczą przeprowadzane są zgod­nie z wyborem Klien­ta za pośred­nictwem ser­wisu PayU.pl. Obsługę płat­noś­ci elek­tron­icznych i kartą płat­niczą prowadzi: 
     1. 4.1.4.1.1.PayU.pl – spół­ka PayU S.A. z siedz­ibą w Poz­na­niu (adres siedz­i­by: ul. Grun­waldz­ka 182, 60–166 Poz­nań), wpisana do Rejestru Przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta reje­strowe prze­chowywane przez Sąd Rejonowy Poz­nań – Nowe Mias­to i Wil­da w Poz­na­niu; kap­i­tał zakład­owy w wysokoś­ci 4 944 000,00 zł w całoś­ci opła­cony; NIP: 7792308495.
  2. Ter­min płatności: 
   1. 4.2.1.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta płat­noś­ci przelewem, płat­noś­ci elek­tron­icznych albo płat­noś­ci kartą płat­niczą, Klient obow­iązany jest do doko­na­nia płat­noś­ci w ter­minie 7 dni kalen­dar­zowych od dnia zawar­cia Umowy Sprzedaży. 
   2. 4.2.2.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta płat­noś­ci gotówką za pobraniem przy odbiorze przesył­ki albo płat­noś­ci gotówką przy odbiorze oso­bistym, Klient obow­iązany jest do doko­na­nia płat­noś­ci przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Pro­duk­tu dostęp­na jest na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Polskiej.
  2. Dostawa Pro­duk­tu do Klien­ta jest odpłat­na, chy­ba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Kosz­ty dostawy Pro­duk­tu (w tym opłaty za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­towe) są wskazy­wane Klien­towi na stronach Sklepu Inter­ne­towego w zakład­ce infor­ma­cyjnej doty­czącej kosztów dostawy oraz w trak­cie składa­nia Zamówienia, w tym także w chwili wyraże­nia przez Klien­ta woli związa­nia się Umową Sprzedaży. 
  3. Odbiór oso­bisty Pro­duk­tu przez Klien­ta jest bezpłat­ny. 
  4. Sprzedaw­ca udostęp­nia Klien­towi następu­jące sposo­by dostawy lub odbioru Produktu: 
   1. 5.4.1.Przesyłka pocz­towa, przesył­ka pocz­towa pobraniowa.
   2. 5.4.2.Przesyłka kuri­er­s­ka, przesył­ka kuri­er­s­ka pobraniowa.
   3. 5.4.3.Odbiór oso­bisty dostęp­ny pod adresem: ul. Przykład­na 3c/5, 82–200 Przykład­owo – w Dni Robocze, w godz­i­nach od 09:00 do 17:00.
  5. Ter­min dostawy Pro­duk­tu do Klien­ta wynosi do 7 Dni Roboczych, chy­ba że w opisie danego Pro­duk­tu lub w trak­cie składa­nia Zamówienia podano krót­szy ter­min. W przy­pad­ku Pro­duk­tów o różnych ter­mi­nach dostawy, ter­minem dostawy jest najdłuższy podany ter­min, który jed­nak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu ter­minu dostawy Pro­duk­tu do Klien­ta liczy się w następu­ją­cy sposób: 
   1. 5.5.1.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta sposobu płat­noś­ci przelewem, płat­noś­ci elek­tron­icznych lub kartą płat­niczą – od dnia uzna­nia rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. 5.5.2.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta sposobu płat­noś­ci gotówką za pobraniem – od dnia zawar­cia Umowy Sprzedaży.
  6. Ter­min gotowoś­ci Pro­duk­tu do odbioru przez Klien­ta – w przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta odbioru oso­bis­tego Pro­duk­tu, Pro­dukt będzie gotowy do odbioru przez Klien­ta w ter­minie do 7 Dni Roboczych, chy­ba że w opisie danego Pro­duk­tu lub w trak­cie składa­nia Zamówienia podano krót­szy ter­min. W przy­pad­ku Pro­duk­tów o różnych ter­mi­nach gotowoś­ci do odbioru, ter­minem gotowoś­ci do odbioru jest najdłuższy podany ter­min, który jed­nak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowoś­ci Pro­duk­tu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poin­for­mowany przez Sprzedaw­cę. Początek biegu ter­minu gotowoś­ci Pro­duk­tu do odbioru przez Klien­ta liczy się w następu­ją­cy sposób: 
   1. 5.6.1.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta sposobu płat­noś­ci przelewem, płat­noś­ci elek­tron­icznych lub kartą płat­niczą – od dnia uzna­nia rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. 5.6.2.W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta sposobu gotówką przy odbiorze oso­bistym – od dnia zawar­cia Umowy Sprzedaży.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU 
  1. Pod­stawa i zakres odpowiedzial­noś­ci Sprzedaw­cy wzglę­dem Klien­ta, jeżeli sprzedany Pro­dukt ma wadę fizy­czną lub prawną (ręko­jmia) są określone powszech­nie obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci w Kodek­sie Cywilnym (w tym art. 556–576 Kodek­su Cywilnego). 
  2. Sprzedaw­ca obow­iązany jest dostar­czyć Klien­towi Pro­dukt bez wad.
  3. Rekla­mac­ja może zostać złożona przez Klien­ta na przykład: 
   1. 6.3.1.pisemnie na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała;
   2. 6.3.2.w formie elek­tron­icznej za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@zlotarybka-sklep.pl
  4. Zale­ca się podanie przez Klien­ta w opisie rekla­macji: (1) infor­ma­cji i okolicznoś­ci doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­macji, w szczegól­noś­ci rodza­ju i daty wys­tąpi­enia wady; (2) żąda­nia sposobu doprowadzenia Pro­duk­tu do zgod­noś­ci z Umową Sprzedaży lub oświad­czenia o obniże­niu ceny albo odstąpi­e­niu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kon­tak­towych składa­jącego rekla­mację – ułatwi to i przyspieszy roz­pa­trze­nie rekla­macji przez Sprzedaw­cę. Wymo­gi podane w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedynie zalece­nia i nie wpły­wa­ją na skuteczność rekla­macji złożonych z pominię­ciem zale­canego opisu reklamacji.
  5. Sprzedaw­ca usto­sunku­je się do rekla­macji Klien­ta niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych od dnia jej złoże­nia. Jeżeli Klient będą­cy kon­sumentem wykonu­jąc uprawnienia z tytułu ręko­j­mi zażą­dał wymi­any rzeczy lub usunię­cia wady albo złożył oświad­cze­nie o obniże­niu ceny, określa­jąc kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedaw­ca nie usto­sunkował się do tego żąda­nia w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Klient, który wykonu­je uprawnienia z tytułu ręko­j­mi, jest obow­iązany dostar­czyć Pro­dukt wadli­wy na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała. W przy­pad­ku Klien­ta będącego kon­sumentem koszt dostar­czenia Pro­duk­tu ponosi Sprzedaw­ca. Jeżeli ze wzglę­du na rodzaj Pro­duk­tu lub sposób jego zamon­towa­nia dostar­cze­nie Pro­duk­tu przez Klien­ta było­by nad­miernie utrud­nione, Klient obow­iązany jest udostęp­nić Pro­dukt Sprzedaw­cy w miejs­cu, w którym Pro­dukt się znajduje.
  7. Zgod­nie z art. 558 § 1 Kodek­su Cywilnego odpowiedzial­ność Sprzedaw­cy z tytułu ręko­j­mi za Pro­dukt wobec Klien­ta niebędącego kon­sumentem zosta­je wyłączona.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia przez Klien­ta będącego kon­sumentem z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są na stron­ie inter­ne­towej Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Preze­sie Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów dzi­ała także punkt kon­tak­towy (tele­fon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisem­ny: Pl. Pow­stańców Warsza­wy 1, 00–030 Warsza­wa), którego zadaniem jest między inny­mi udzielanie pomo­cy kon­sumen­tom w sprawach doty­czą­cych poza­są­dowego rozwiązy­wa­nia sporów kon­sumenc­kich. 
  3. Kon­sument posi­a­da następu­jące przykład­owe możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzyg­nię­cie sporu do stałego pol­ubownego sądu kon­sumenck­iego (więcej infor­ma­cji na stron­ie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w spraw­ie poza­są­dowego rozwiąza­nia sporu do wojew­ódzkiego inspek­to­ra Inspekcji Hand­lowej (więcej infor­ma­cji na stron­ie inspek­to­ra właś­ci­wego ze wzglę­du na miejsce wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej przez Sprzedaw­cę); oraz (3) pomoc powia­towego (miejskiego) rzeczni­ka kon­sumen­tów lub orga­ni­za­cji społecznej, do której zadań statu­towych należy ochrona kon­sumen­tów (m. in. Fed­er­ac­ja Kon­sumen­tów, Sto­warzysze­nie Kon­sumen­tów Pol­s­kich). Porady udzielane są między inny­mi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii kon­sumenck­iej 801 440 220 (infolinia czyn­na w Dni Robocze, w godz­i­nach 8:00–18:00, opła­ta za połącze­nie wg tary­fy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostęp­na jest plat­for­ma inter­ne­towego sys­te­mu rozstrzy­ga­nia sporów pomiędzy kon­sumen­ta­mi i przed­siębior­ca­mi na szczeblu uni­jnym (plat­for­ma ODR). Plat­for­ma ODR stanowi inter­ak­ty­wną i wielo­języ­czną stronę inter­ne­tową z punk­tem kom­plek­sowej obsłu­gi dla kon­sumen­tów i przed­siębior­ców dążą­cych do poza­są­dowego rozstrzyg­nię­cia sporu doty­czącego zobow­iązań umownych wynika­ją­cych z inter­ne­towej umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usług (więcej infor­ma­cji na stron­ie samej plat­formy lub pod adresem inter­ne­towym Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  1. Kon­sument, który zawarł umowę na odległość, może w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych odstąpić od niej bez podawa­nia przy­czyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Reg­u­laminu. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy wysłanie oświad­czenia przed jego upły­wem. Oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy może zostać złożone na przykład: 
   1. 8.1.1.pisemnie na adres: ul.Cyniarska 30 43–300 Biel­sko Biała;
   2. 8.1.2.w formie elek­tron­icznej za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@zlotarybka-sklep.pl
  2. Przykład­owy wzór for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Kon­sumen­ta oraz dodatkowo dostęp­ny jest w pkt. 11 Reg­u­laminu. Kon­sument może sko­rzys­tać z wzoru for­mu­la­rza, jed­nak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg ter­minu do odstąpi­enia od umowy rozpoczy­na się: 
   1. 8.3.1.dla umowy, w wyko­na­niu której Sprzedaw­ca wyda­je Pro­dukt, będąc zobow­iązany do prze­niesienia jego włas­noś­ci (np. Umowa Sprzedaży) – od obję­cia Pro­duk­tu w posi­adanie przez kon­sumen­ta lub wskazaną przez niego osobę trze­cią inną niż prze­woźnik, a w przy­pad­ku umowy, która: (1) obe­j­mu­je wiele Pro­duk­tów, które są dostar­czane osob­no, par­ti­a­mi lub w częś­ci­ach – od obję­cia w posi­adanie ostat­niego Pro­duk­tu, par­tii lub częś­ci albo (2) pole­ga na reg­u­larnym dostar­cza­niu Pro­duk­tów przez czas oznac­zony – od obję­cia w posi­adanie pier­wszego z Produktów;
   2. 8.3.2.dla pozostałych umów – od dnia zawar­cia umowy.
  4. W przy­pad­ku odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedaw­ca ma obow­iązek niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia kon­sumen­ta o odstąpi­e­niu od umowy, zwró­cić kon­sumen­towi wszys­tkie doko­nane przez niego płat­noś­ci, w tym kosz­ty dostawy Pro­duk­tu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynika­ją­cych z wybranego przez kon­sumen­ta sposobu dostawy innego niż naj­tańszy zwykły sposób dostawy dostęp­ny w Sklepie Inter­ne­towym). Sprzedaw­ca dokonu­je zwro­tu płat­noś­ci przy uży­ciu takiego samego sposobu płat­noś­ci, jakiego użył kon­sument, chy­ba że kon­sument wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Jeżeli Sprzedaw­ca nie zapro­ponował, że sam odbierze Pro­dukt od kon­sumen­ta, może wstrzy­mać się ze zwrotem płat­noś­ci otrzy­manych od kon­sumen­ta do chwili otrzy­ma­nia Pro­duk­tu z powrotem lub dostar­czenia przez kon­sumen­ta dowodu jego odesła­nia, w zależnoś­ci od tego, które zdarze­nie nastąpi wcześniej.
  6. Kon­sument ma obow­iązek niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwró­cić Pro­dukt Sprzedaw­cy lub przekazać go oso­bie upoważnionej przez Sprzedaw­cę do odbioru, chy­ba że Sprzedaw­ca zapro­ponował, że sam odbierze Pro­dukt. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy odesłanie Pro­duk­tu przed jego upły­wem. Kon­sument może zwró­cić Pro­dukt na adres: ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała.
  7. Kon­sument ponosi odpowiedzial­ność za zmniejsze­nie wartoś­ci Pro­duk­tu będące wynikiem korzys­ta­nia z niego w sposób wykracza­ją­cy poza konieczny do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia Produktu.
  8. Możli­we kosz­ty związane z odstąpi­e­niem przez kon­sumen­ta od umowy, które obow­iązany jest ponieść konsument: 
   1. 8.8.1.Jeżeli kon­sument wybrał sposób dostawy Pro­duk­tu inny niż naj­tańszy zwykły sposób dostawy dostęp­ny w Sklepie Inter­ne­towym, Sprzedaw­ca nie jest zobow­iązany do zwro­tu kon­sumen­towi ponie­sionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. 8.8.2.Konsument ponosi bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu Produktu.
   3. 8.8.3.W przy­pad­ku Pro­duk­tu będącego usługą, której wykony­wanie – na wyraźne żądanie kon­sumen­ta – rozpoczęło się przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy, kon­sument, który wykonu­je pra­wo odstąpi­enia od umowy po zgłosze­niu takiego żąda­nia, ma obow­iązek zapłaty za świad­czenia spełnione do chwili odstąpi­enia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się pro­por­cjon­al­nie do zakre­su spełnionego świad­czenia, z uwzględ­nie­niem uzgod­nionej w umowie ceny lub wyna­grodzenia. Jeżeli cena lub wyna­grodze­nie są nad­mierne, pod­stawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  9. Pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość nie przysługu­je kon­sumen­towi w odniesie­niu do umów: 
   1. 8.9.1.(1) o świad­cze­nie usług, jeżeli Sprzedaw­ca wykon­ał w pełni usługę za wyraźną zgodą kon­sumen­ta, który został poin­for­mowany przed rozpoczę­ciem świad­czenia, że po spełnie­niu świad­czenia przez Sprzedaw­cę utraci pra­wo odstąpi­enia od umowy; (2) w której cena lub wyna­grodze­nie zależy od wahań na rynku finan­sowym, nad który­mi Sprzedaw­ca nie sprawu­je kon­troli, i które mogą wys­tąpić przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy; (3)  w której przed­miotem świad­czenia jest Pro­dukt niepre­fab­rykowany, wypro­dukowany według specy­fikacji kon­sumen­ta lub służą­cy zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb; (4) w której przed­miotem świad­czenia jest Pro­dukt ule­ga­ją­cy szy­bkiemu zep­su­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­noś­ci do uży­cia; (5) w której przed­miotem świad­czenia jest Pro­dukt dostar­czany w zapieczę­towanym opakowa­niu, którego po otwar­ciu opakowa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochronę zdrowia lub ze względów higien­icznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostar­cze­niu; (6) w której przed­miotem świad­czenia są Pro­duk­ty, które po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój charak­ter, zosta­ją nierozłącznie połąc­zone z inny­mi rzecza­mi; (7) w której przed­miotem świad­czenia są napo­je alko­holowe, których cena została uzgod­niona przy zawar­ciu Umowy Sprzedaży, a których dostar­cze­nie może nastąpić dopiero po upły­wie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad który­mi Sprzedaw­ca nie ma kon­troli; (8) w której kon­sument wyraźnie żądał, aby Sprzedaw­ca do niego przy­jechał w celu doko­na­nia pil­nej naprawy lub kon­serwacji; jeżeli Sprzedaw­ca świad­czy dodatkowo inne usłu­gi niż te, których wyko­na­nia kon­sument żądał, lub dostar­cza Pro­duk­ty inne niż częś­ci zami­enne niezbędne do wyko­na­nia naprawy lub kon­serwacji, pra­wo odstąpi­enia od umowy przysługu­je kon­sumen­towi w odniesie­niu do dodatkowych usług lub Pro­duk­tów; (9) w której przed­miotem świad­czenia są nagra­nia dźwiękowe lub wiz­ualne albo pro­gramy kom­put­erowe dostar­czane w zapieczę­towanym opakowa­niu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostar­cze­niu; (10) o dostar­czanie dzi­en­ników, peri­odyków lub cza­sop­ism, z wyjątkiem umowy o prenu­mer­atę; (11) zawartej w drodze aukcji pub­licznej; (12) o świad­cze­nie usług w zakre­sie zak­wa­terowa­nia, innych niż do celów mieszkalnych, prze­wozu rzeczy, naj­mu samo­chodów, gas­tronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeni­a­mi rozry­wkowy­mi, sportowy­mi lub kul­tur­al­ny­mi, jeżeli w umowie oznac­zono dzień lub okres świad­czenia usłu­gi; (13) o dostar­czanie treś­ci cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate­ri­al­nym, jeżeli speł­ni­an­ie świad­czenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kon­sumen­ta przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy i po poin­for­mowa­niu go przez Sprzedaw­cę o utra­cie prawa odstąpi­enia od umowy.
  10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Reg­u­laminu postanowienia doty­czące kon­sumen­ta sto­su­je się od dnia 1 sty­cz­nia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usłu­go­b­ior­cy lub Klien­ta będącego osobą fizy­czną zaw­ier­a­jącą umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 9. Reg­u­laminu oraz wszys­tkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klien­ta lub Usłu­go­b­ior­cę niebędącego kon­sumentem, a od dnia 1 sty­cz­nia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizy­czną zaw­ier­a­jącą umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej. 
  2. Sprzedaw­cy przysługu­je pra­wo odstąpi­enia od Umowy Sprzedaży w ter­minie 14 dni kalen­dar­zowych od dnia jej zawar­cia. Odstąpi­e­nie od Umowy Sprzedaży w tym wypad­ku może nastąpić bez poda­nia przy­czyny i nie rodzi po stron­ie Klien­ta żad­nych roszczeń w sto­sunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedaw­ca ma pra­wo ograniczyć dostęp­ne sposo­by płat­noś­ci, w tym także wyma­gać doko­na­nia przed­płaty w całoś­ci albo częś­ci i to nieza­leżnie od wybranego przez Klien­ta sposobu płat­noś­ci oraz fak­tu zawar­cia Umowy Sprzedaży.
  4. Usłu­go­daw­ca może wypowiedzieć umowę o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej ze skutkiem naty­ch­mi­as­towym i bez wskazy­wa­nia przy­czyn poprzez przesłanie Usłu­go­b­ior­cy stosownego oświadczenia.
  5. Odpowiedzial­ność Usługodawcy/Sprzedawcy w sto­sunku do Usługobiorcy/Klienta, bez wzglę­du na jej pod­stawę prawną, jest ogranic­zona – zarówno w ramach poje­dynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sum­ie – do wysokoś­ci zapła­conej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jed­nak niż do kwoty jed­nego tysią­ca zło­tych. Ogranicze­nie kwotowe, o którym mowa w zda­niu poprzed­nim, ma zas­tosowanie do wszel­kich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w sto­sunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przy­pad­ku braku zawar­cia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzial­ność w sto­sunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidy­walne w momen­cie zawar­cia umowy i nie ponosi odpowiedzial­noś­ci z tytułu utra­conych korzyś­ci. Sprzedaw­ca nie ponosi także odpowiedzial­noś­ci za opóźnie­nie w prze­wozie przesyłki.
  6. Wszelkie spory pow­stałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zosta­ją pod­dane sądowi właś­ci­we­mu ze wzglę­du na siedz­ibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zaw­ier­ane poprzez Sklep Inter­ne­towy zaw­ier­ane są w języku polskim.
  2. Zmi­ana Regulaminu: 
   1. 10.2.1.Usługodawca zas­trze­ga sobie pra­wo do dokony­wa­nia zmi­an Reg­u­laminu z ważnych przy­czyn to jest: zmi­any przepisów prawa; zmi­any sposobów płat­noś­ci i dostaw – w zakre­sie, w jakim te zmi­any wpły­wa­ją na real­iza­cję postanowień niniejszego Reg­u­laminu. 
   2. 10.2.2.W przy­pad­ku zawar­cia na pod­staw­ie niniejszego Reg­u­laminu umów o charak­terze ciągłym (np. świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej – Kon­to) zmieniony Reg­u­lamin wiąże Usłu­go­b­ior­cę, jeżeli zostały zachowane wyma­gania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodek­su Cywilnego, to jest Usłu­go­b­ior­ca został praw­idłowo powiadomiony o zmi­anach i nie wypowiedzi­ał umowy w ter­minie 15 dni kalen­dar­zowych od dnia powiadomienia. W wypad­ku gdy­by zmi­ana Reg­u­laminu skutkowała wprowadze­niem jakichkol­wiek nowych opłat lub pod­wyższe­niem obec­nych Usłu­go­b­ior­ca ma pra­wo odstąpi­enia od umowy.
   3. 10.2.3.W przy­pad­ku zawar­cia na pod­staw­ie niniejszego Reg­u­laminu umów o innym charak­terze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmi­any Reg­u­laminu nie będą w żaden sposób naruszać praw naby­tych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejś­cia w życie zmi­an Reg­u­laminu, w szczegól­noś­ci zmi­any Reg­u­laminu nie będą miały wpły­wu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, real­i­zowane lub wyko­nane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieureg­u­lowanych w niniejszym Reg­u­laminie mają zas­tosowanie powszech­nie obow­iązu­jące przepisy prawa pol­skiego, w szczegól­noś­ci: Kodek­su Cywilnego; ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Kon­sumen­ta; oraz inne właś­ci­we przepisy powszech­nie obow­iązu­jącego prawa.
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy

(for­mu­la­rz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przy­pad­ku chę­ci odstąpi­enia od umowy)

    Adresat: 

Sklep Ryb­ny „Zło­ta Ryb­ka” Andrzej Żydek
ul. Cyniars­ka 30 43–300 Biel­sko Biała
pysznarybka.pl
sklep@zlotarybka-sklep.pl

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpi­e­niu od umowy sprzedaży następu­ją­cych rzeczy(*) umowy dostawy następu­ją­cych rzeczy(*) umowy o dzieło pole­ga­jącej na wyko­na­niu następu­ją­cych rzeczy(*)/o świad­cze­nie następu­jącej usłu­gi(*) 

 

    Data zawar­cia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Pod­pis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli for­mu­la­rz jest przesyłany w wer­sji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzeb­ne skreślić.

Sklep Stacjonarny

PON – PT
10:00am – 1:00pm
4:00pm – 10:30pm

SOBOTA
3:00pm – 10:30pm

ADRES
Lorem ipsum, 43–300 Bielsko-Biała

Napisz do nas

Spec­jalne zamówie­nie? Stałe zapotrze­bowanie?
Daj nam znać…

Przydatne informacje

Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci
Reg­u­lamin Sklepu
Poli­ty­ka Cook­ies
RODO