znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SKLEPU INTERNETOWEGO

PYSZNARYBKA.PL

 

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ten doku­ment został przy­go­towany przez prawników ser­wisu Prokonsumencki.pl.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego ma charak­ter infor­ma­cyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obow­iązków dla Usłu­go­b­ior­ców lub Klien­tów Sklepu Inter­ne­towego. Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci zaw­iera przede wszys­tkim zasady doty­czące przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra w Sklepie Inter­ne­towym, w tym pod­stawy, cele i zakres przetwarza­nia danych osobowych oraz prawa osób, których dane doty­czą, a także infor­ma­c­je w zakre­sie stosowa­nia w Sklepie Inter­ne­towym plików cook­ies oraz narzędzi anal­i­ty­cznych. 

Admin­is­tra­torem danych osobowych zbier­anych za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego jest ANDRZEJ ŻYDEK prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą SKLEP RYBNY „ZŁOTA RYBKA” Andrzej Żydek wpisana do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prowad­zonej przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospo­dar­ki, posi­ada­ją­ca: adres miejs­ca wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci i adres do doręczeń: ul. CYNIARSKA 30, 43–300 Biel­sko Biała, NIP 5512380072, REGON 380324060, adres pocz­ty elek­tron­icznej: sklep@zlotarybka-sklep.pl, numer tele­fonu kon­tak­towego: 606479614 oraz numer fak­su: BRAK — zwana dalej „Admin­is­tra­torem” i będą­ca jed­nocześnie Usłu­go­daw­cą Sklepu Inter­ne­towego i Sprzedawcą.

Dane kon­tak­towe inspek­to­ra ochrony danych wyz­nac­zonego przez Admin­is­tra­to­ra: ____________________________________. 

Dane osobowe w Sklepie Inter­ne­towym przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci zgod­nie z roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) — zwane dalej „RODO” lub „Roz­porządze­nie RODO”. Ofic­jal­ny tekst Roz­porządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Korzys­tanie ze Sklepu Inter­ne­towego, w tym dokony­wanie zakupów jest dobrowolne. Podob­nie związane z tym podanie danych osobowych przez korzys­ta­jącego ze Sklepu Inter­ne­towego Usłu­go­b­ior­cę lub Klien­ta jest dobrowolne, z zas­trzeże­niem dwóch wyjątków: (1) zaw­ieranie umów z Admin­is­tra­torem — niepo­danie w przy­pad­kach i w zakre­sie wskazanym na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego oraz w Reg­u­laminie Sklepu Inter­ne­towego i niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci danych osobowych niezbęd­nych do zawar­cia i wyko­na­nia Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej z Admin­is­tra­torem skutku­je brakiem możli­woś­ci zawar­cia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypad­ku wymo­giem umownym i jeżeli oso­ba, które dane doty­czą chce zawrzeć daną umowę z Admin­is­tra­torem, to jest zobow­iązana do poda­nia wyma­ganych danych. Każ­do­ra­zowo zakres danych wyma­ganych do zawar­cia umowy wskazany jest uprzed­nio na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego oraz w Reg­u­laminie Sklepu Inter­ne­towego; (2) obow­iąz­ki usta­wowe Admin­is­tra­to­ra — podanie danych osobowych jest wymo­giem usta­wowym wynika­ją­cym z powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa nakłada­ją­cych na Admin­is­tra­to­ra obow­iązek przetwarza­nia danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich poda­nia uniemożli­wi Admin­is­tra­torowi wyko­nanie tychże obow­iązków. 

Admin­is­tra­tor dokła­da szczegól­nej staran­noś­ci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe doty­czą, a w szczegól­noś­ci jest odpowiedzial­ny i zapew­nia, że zbier­ane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgod­nie z prawem; (2) zbier­ane dla oznac­zonych, zgod­nych z prawem celów i niepod­dawane dal­sze­mu przetwarza­niu niez­god­ne­mu z tymi cela­mi; (3) mery­to­rycznie poprawne i adek­watne w sto­sunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) prze­chowywane w postaci umożli­wia­jącej iden­ty­fikację osób, których doty­czą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiąg­nię­cia celu przetwarza­nia oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapew­ni­a­ją­cy  odpowied­nie  bez­pieczeńst­wo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedoz­wolonym  lub  niez­god­nym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przy­pad­kową  utratą,  zniszcze­niem  lub uszkodze­niem, za pomocą odpowied­nich środ­ków tech­nicznych lub organizacyjnych.

Uwzględ­ni­a­jąc charak­ter, zakres, kon­tekst i cele przetwarza­nia oraz ryzyko naruszenia praw lub wol­noś­ci osób fizy­cznych o różnym praw­dopodobieńst­wie i wadze zagroże­nia, Admin­is­tra­tor wdraża odpowied­nie środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby przetwarzanie odby­wało się zgod­nie z niniejszym roz­porządze­niem i aby móc to wykazać. Środ­ki te są w razie potrze­by pod­dawane przeglą­dom i uak­tu­al­ni­ane. Admin­is­tra­tor sto­su­je środ­ki tech­niczne zapo­b­ie­ga­jące pozyski­wa­niu i mody­fikowa­niu przez oso­by nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elek­tron­iczną. 

Wszelkie słowa, wyraże­nia i akro­n­imy wys­tępu­jące w niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci i rozpoczy­na­jące się dużą literą (np. Sprzedaw­ca, Sklep Inter­ne­towy, Usłu­ga Elek­tron­icz­na) należy rozu­mieć zgod­nie z ich definicją zawartą w Reg­u­laminie Sklepu Inter­ne­towego dostęp­nym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Admin­is­tra­tor uprawniony jest do przetwarza­nia danych osobowych w przy­pad­kach, gdy – i w takim zakre­sie, w jakim – spełniony jest co najm­niej jeden z poniższych warunk­ów: (1) oso­ba, której dane doty­czą wyraz­iła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jed­nym lub więk­szej licz­bie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wyko­na­nia umowy, której stroną jest oso­ba, której dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obow­iązku prawnego ciążącego na Admin­is­tra­torze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów real­i­zowanych przez Admin­is­tra­to­ra lub przez stronę trze­cią, z wyjątkiem sytu­acji, w których nadrzęd­ny charak­ter wobec tych interesów mają interesy lub pod­sta­wowe prawa i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą, wyma­ga­jące ochrony danych osobowych, w szczegól­noś­ci gdy oso­ba, której dane doty­czą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra wyma­ga każ­do­ra­zowo zaist­nienia co najm­niej jed­nej z pod­staw wskazanych w pkt. 2.1 poli­ty­ki pry­wat­noś­ci. Konkretne pod­stawy przetwarza­nia danych osobowych Usłu­go­b­ior­ców i Klien­tów Sklepu Inter­ne­towego przez Admin­is­tra­to­ra są wskazane w kole­jnym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci – w odniesie­niu do danego celu przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra. 

 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Każ­do­ra­zowo cel, pod­stawa i okres oraz odbior­cy danych osobowych przetwarzanych przez Admin­is­tra­to­ra wyni­ka z dzi­ałań pode­j­mowanych przez danego Usłu­go­b­ior­cę lub Klien­ta w Sklepie Inter­ne­towym lub przez Admin­is­tra­to­ra. Przykład­owo jeżeli Klient decy­du­je się na doko­nanie zakupów w Sklepie Inter­ne­towym i wybierze odbiór oso­bisty zaku­pi­onego Pro­duk­tu zami­ast przesył­ki kuri­er­skiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wyko­na­nia zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostęp­ni­ane prze­woźnikowi real­izu­jące­mu przesył­ki na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra.  

Admin­is­tra­tor może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Inter­ne­towego w następu­ją­cych celach, na pod­stawach, oraz w okre­sach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

Cel przetwarza­nia danych

Pod­stawa praw­na przetwarza­nia danych

Okres prze­chowywa­nia danych

Wyko­nanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tron­icznej lub pod­ję­cie dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Roz­porządzenia RODO (wyko­nanie umowy) — przetwarzanie jest niezbędne do wyko­na­nia umowy, której stroną jest oso­ba, której dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy

Dane są prze­chowywane przez okres niezbęd­ny do wyko­na­nia, rozwiąza­nia lub wygaśnię­cia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie Usłu­gi Elektronicznej.

Mar­ket­ing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra) — przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra  – pole­ga­ją­cych na dba­n­iu o interesy i dobry wiz­erunek Admin­is­tra­to­ra, jego Sklepu Inter­ne­towego oraz dąże­niu do sprzedaży Produktów

 

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń Admin­is­tra­to­ra w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej  przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Okres przedawnienia określa­ją przepisy prawa, w szczegól­noś­ci kodek­su cywilnego (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Admin­is­tra­tor nie może przetwarzać danych w celu mar­ketingu bezpośred­niego w przy­pad­ku wyraże­nia skutecznego sprze­ci­wu w tym zakre­sie przez osobę, której dane dotyczą.

Mar­ket­ing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­porządzenia RODO (zgo­da) — oso­ba, której dane doty­czą wyraz­iła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach mar­ketingowych przez Administratora

 

Dane prze­chowywane są do momen­tu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane doty­czą na dal­sze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyraże­nie przez Klien­ta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­porządzenia RODO- oso­ba, której dane doty­czą wyraz­iła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyraże­nia opinii

 

Dane prze­chowywane są do momen­tu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane doty­czą na dal­sze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadze­nie ksiąg  podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Roz­porządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordy­nacji podatkowej tj. z dnia 17 sty­cz­nia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowoś­ci tj. z dnia 30 sty­cz­nia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) — przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obow­iązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

Dane są prze­chowywane przez okres wyma­gany przepisa­mi prawa nakazu­ją­cy­mi Admin­is­tra­torowi  prze­chowywanie ksiąg podatkowych (do cza­su upły­wu okre­su przedawnienia zobow­iąza­nia podatkowego, chy­ba że ustawy podatkowe stanow­ią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następu­jącego po roku obro­towym, którego dane dotyczą).

Ustal­e­nie, dochodze­nie lub obrona roszczeń jakie może pod­nosić Admin­is­tra­tor lub jakie mogą być pod­nos­zone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra) — przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra  – pole­ga­ją­cych na ustal­e­niu, dochodze­niu lub obronie roszczeń jakie może pod­nosić Admin­is­tra­tor lub jakie mogą być pod­nos­zone wobec Administratora

 

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być pod­nos­zone wobec Admin­is­tra­to­ra (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń wobec Admin­is­tra­to­ra wynosi sześć lat).

Korzys­tanie ze strony Sklepu Inter­ne­towego i zapewnie­nie jej praw­idłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra – pole­ga­ją­cych na prowadze­niu i utrzy­ma­niu strony Sklepu Internetowego

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń Admin­is­tra­to­ra w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej  przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Okres przedawnienia określa­ją przepisy prawa, w szczegól­noś­ci kodek­su cywilnego (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Prowadze­nie statystyk i anal­iza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­porządzenia RODO (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika­ją­cych z prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra – pole­ga­ją­cych na prowadze­niu statystyk i anal­izie ruchu w Sklepie Inter­ne­towym celem poprawy funkcjonowa­nia Sklepu Inter­ne­towego i zwięk­szenia sprzedaży Produktów

Dane są prze­chowywane przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń Admin­is­tra­to­ra w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej  przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Okres przedawnienia określa­ją przepisy prawa, w szczegól­noś­ci kodek­su cywilnego (pod­sta­wowy ter­min przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dla praw­idłowego funkcjonowa­nia Sklepu Inter­ne­towego, w tym dla real­iza­cji zaw­ier­anych Umów Sprzedaży konieczne jest korzys­tanie przez Admin­is­tra­to­ra z usług pod­miotów zewnętrznych (takich jak np. dostaw­ca opro­gramowa­nia, kuri­er, czy pod­miot obsługu­ją­cy płat­noś­ci). Admin­is­tra­tor korzys­ta wyłącznie z usług takich pod­miotów przetwarza­ją­cych, którzy zapew­ni­a­ją wystar­cza­jące gwaranc­je wdroże­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych, tak by przetwarzanie speł­ni­ało wymo­gi Roz­porządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane doty­czą. 

Przekazanie danych przez Admin­is­tra­to­ra nie następu­je w każdym wypad­ku i nie do wszys­t­kich wskazanych w poli­tyce pry­wat­noś­ci odbior­ców lub kat­e­gorii odbior­ców – Admin­is­tra­tor przekazu­je dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do real­iza­cji danego celu przetwarza­nia danych osobowych i tylko w zakre­sie niezbęd­nym do jego zre­al­i­zowa­nia. Przykład­owo, jeżeli Klient korzys­ta z odbioru oso­bis­tego, to jego dane nie będą przekazy­wane prze­woźnikowi współpracu­jące­mu z Admin­is­tra­torem. 

Dane osobowe Usłu­go­b­ior­ców i Klien­tów Sklepu Inter­ne­towego mogą być przekazy­wane następu­ją­cym odbior­com lub kat­e­go­ri­om odbior­ców: 

   1. prze­woźni­cy / spedy­torzy / bro­kerzy kuri­er­scy / pod­mio­ty obsługu­jące mag­a­zyn i/lub pro­ces wysył­ki — w przy­pad­ku Klien­ta, który korzys­ta w Sklepie Inter­ne­towym ze sposobu dostawy Pro­duk­tu przesyłką pocz­tową lub przesyłką kuri­er­ską, Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu prze­woźnikowi, spedy­torowi lub pośred­nikowi real­izu­jące­mu przesył­ki na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra, a jeżeli wysył­ka następu­je z mag­a­zynu zewnętrznego – pod­miotowi obsługu­jące­mu mag­a­zyn i/lub pro­ces wysył­ki – w zakre­sie niezbęd­nym do zre­al­i­zowa­nia dostawy Pro­duk­tu Klien­towi.. 
   2. pod­mio­ty obsługu­jące płat­noś­ci elek­tron­iczne lub kartą płat­niczą — w przy­pad­ku Klien­ta, który korzys­ta w Sklepie Inter­ne­towym ze sposobu płat­noś­ci elek­tron­icznych lub kartą płat­niczą Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu pod­miotowi obsługu­jące­mu powyższe płat­noś­ci w Sklepie Inter­ne­towym na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra w zakre­sie niezbęd­nym do obsłu­gi płat­noś­ci real­i­zowanej przez Klien­ta. 
   3. pod­mio­ty kredy­tu­jące / leasin­go­daw­cy -  w przy­pad­ku Klien­ta, który korzys­ta w Sklepie Inter­ne­towym ze sposobu płat­noś­ci w sys­temie ratal­nym lub płat­noś­ci leasin­gowej Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu kredy­to­daw­cy lub leasin­go­daw­cy obsługu­jące­mu powyższe płat­noś­ci w Sklepie Inter­ne­towym na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra w zakre­sie niezbęd­nym do obsłu­gi płat­noś­ci real­i­zowanej przez Klienta.
   4. dostaw­cy sys­te­mu anki­et opini­u­ją­cych — w przy­pad­ku Klien­ta, który zgodz­ił się na wyraże­nie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu pod­miotowi dostar­cza­jące­mu sys­tem anki­et opini­u­ją­cych zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Inter­ne­towym na zlece­nie Admin­is­tra­to­ra w zakre­sie niezbęd­nym do wyraże­nia przez Klien­ta opinii za pomocą sys­te­mu anki­et opini­u­ją­cych. 
   5. dostaw­cy usług zaopa­tru­ją­cy Admin­is­tra­to­ra w rozwiąza­nia tech­niczne, infor­maty­czne oraz orga­ni­za­cyjne, umożli­wia­jące Admin­is­tra­torowi prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, w tym Sklepu Inter­ne­towego i świad­c­zonych za jego pośred­nictwem Usług Elek­tron­icznych (w szczegól­noś­ci dostaw­cy opro­gramowa­nia kom­put­erowego do prowadzenia Sklepu Inter­ne­towego, dostaw­cy pocz­ty elek­tron­icznej i hostin­gu oraz dostaw­cy opro­gramowa­nia do zarządza­nia fir­mą i udziela­nia pomo­cy tech­nicznej Admin­is­tra­torowi) — Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu dostaw­cy dzi­ała­jące­mu na jego zlece­nie jedynie w przy­pad­ku oraz w zakre­sie niezbęd­nym do zre­al­i­zowa­nia danego celu przetwarza­nia danych zgod­nego z niniejszą poli­tyką prywatności.
   6. dostaw­cy usług księ­gowych, prawnych i dorad­czych zapew­ni­a­ją­cy Admin­is­tra­torowi wspar­cie księ­gowe, prawne lub dorad­cze (w szczegól­noś­ci biuro księ­gowe, kance­lar­ia praw­na lub fir­ma windyka­cyj­na) – Admin­is­tra­tor udostęp­nia zebrane dane osobowe Klien­ta wybrane­mu dostaw­cy dzi­ała­jące­mu na jego zlece­nie jedynie w przy­pad­ku oraz w zakre­sie niezbęd­nym do zre­al­i­zowa­nia danego celu przetwarza­nia danych zgod­nego z niniejszą poli­tyką prywatności.
   7. dostaw­cy umieszc­zonych na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego wty­czek społecznoś­ciowych, skryp­tów oraz innych podob­nych narzędzi umożli­wia­ją­cych przeglą­darce oso­by odwiedza­jącej stronę Sklepu Inter­ne­towego pobieranie treś­ci od dostaw­ców wspom­ni­anych wty­czek (np. logowanie za pomocą danych logowa­nia do ser­wisu społecznoś­ciowego) i przekazy­wanie w tym celu tym dostaw­com danych osobowych oso­by odwiedza­jącej, w tym również: 
    1. 7.1.Face­book Ire­land Ltd. – Admin­is­tra­tor korzys­ta na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego z wty­czek społecznoś­ciowych ser­wisu Face­book (np. przy­cisk Lubię to!, Udostęp­nij lub logowanie za pomocą danych logowa­nia do ser­wisu Face­book) i w związku z tym gro­madzi i udostęp­nia dane osobowe Usłu­go­b­ior­cy korzys­ta­jącego ze strony Sklepu Inter­ne­towego do Face­book Ire­land Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Har­bour, Dublin 2 Ire­land) w zakre­sie i zgod­nie z zasada­mi pry­wat­noś­ci dostęp­ny­mi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obe­j­mu­ją infor­ma­c­je o dzi­ała­ni­ach na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego – w tym infor­ma­c­je o urządze­niu, odwiedzanych wit­ry­nach, zaku­pach, wyświ­et­lanych rekla­mach oraz sposo­bie korzys­ta­nia z usług – nieza­leżnie od tego, czy Usłu­go­b­ior­ca ma kon­to na Face­booku i czy jest zal­o­gowany do Facebooka).
 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Roz­porządze­nie RODO nakła­da na Admin­is­tra­to­ra obow­iązek infor­mowa­nia o zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym o pro­filowa­niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Roz­porządzenia RODO, oraz – przy­na­jm­niej w tych przy­pad­kach – istotne infor­ma­c­je o zasadach ich pode­j­mowa­nia, a także o znacze­niu i przewidy­wanych kon­sek­wenc­jach takiego przetwarza­nia dla oso­by, której dane doty­czą. Mając to na uwadze Admin­is­tra­tor poda­je w tym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci infor­ma­c­je doty­czące możli­wego pro­filowa­nia. 

Admin­is­tra­tor może korzys­tać w Sklepie Inter­ne­towym z pro­filowa­nia do celów mar­ketingu bezpośred­niego, ale decyz­je pode­j­mowane na jego pod­staw­ie przez Admin­is­tra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmowy zawar­cia Umowy Sprzedaży, czy też możli­woś­ci korzys­ta­nia z Usług Elek­tron­icznych w Sklepie Inter­ne­towym. Efek­tem korzys­ta­nia z pro­filowa­nia w Sklepie Inter­ne­towym może być np. przyz­nanie danej oso­bie rabatu, przesłanie jej kodu raba­towego, przy­pom­nie­nie o niedokońc­zonych zaku­pach, przesłanie propozy­cji Pro­duk­tu, który może odpowiadać zain­tere­sowan­iom lub pref­er­encjom danej oso­by lub też zapro­ponowanie lep­szych warunk­ów w porów­na­niu do stan­dar­d­owej ofer­ty Sklepu Inter­ne­towego. Mimo pro­filowa­nia to dana oso­ba pode­j­mu­je swo­bod­nie decyzję, czy będzie chci­ała sko­rzys­tać z otrzy­manego w ten sposób rabatu, czy też lep­szych warunk­ów i dokon­ać zakupu w Sklepie Internetowym.

Pro­filowanie w Sklepie Inter­ne­towym pole­ga na automaty­cznej anal­izie lub prog­nozie zachowa­nia danej oso­by na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego np. poprzez dodanie konkret­nego Pro­duk­tu do koszy­ka, przeglą­danie strony konkret­nego Pro­duk­tu w Sklepie Inter­ne­towym, czy też poprzez anal­izę doty­chcza­sowej his­torii doko­nanych zakupów w Sklepie Inter­ne­towym. Warunk­iem takiego pro­filowa­nia jest posi­adanie przez Admin­is­tra­to­ra danych osobowych danej oso­by, aby móc jej następ­nie przesłać np. kod raba­towy. 

Oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo do tego, by nie podle­gać decyzji, która opiera się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, i wywołu­je wobec tej oso­by skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na nią wpływa.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Pra­wo dostępu, spros­towa­nia, ograniczenia, usunię­cia lub przenoszenia - oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admin­is­tra­to­ra dostępu do swoich danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia („pra­wo do bycia zapom­ni­anym”) lub ograniczenia przetwarza­nia oraz ma pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, a także ma pra­wo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warun­ki wykony­wa­nia wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15–21 Roz­porządzenia RODO. 

Pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie – oso­ba, której dane przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra na pod­staw­ie wyrażonej zgody (na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Roz­porządzenia RODO), to ma ona pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem.

Pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego – oso­ba, której dane przetwarzane są przez Admin­is­tra­to­ra, ma pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego w sposób i try­bie określonym w przepisach Roz­porządzenia RODO oraz prawa pol­skiego, w szczegól­noś­ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nad­zor­czym w Polsce jest Prezes Urzę­du Ochrony Danych Osobowych. 

Pra­wo do sprze­ci­wu — oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn związanych z jej szczegól­ną sytu­acją – wobec przetwarza­nia doty­czą­cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zada­nia pub­liczne) lub f) (prawnie uza­sad­niony interes admin­is­tra­to­ra), w tym pro­filowa­nia na pod­staw­ie tych przepisów. Admin­is­tra­torowi w takim przy­pad­ku nie wol­no już przetwarzać tych danych osobowych, chy­ba że wykaże on ist­nie­nie ważnych prawnie uza­sad­nionych pod­staw do przetwarza­nia, nadrzęd­nych wobec interesów, praw i wol­noś­ci oso­by, której dane doty­czą, lub pod­staw do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pra­wo do sprze­ci­wu dot. mar­ketingu bezpośred­niego — jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrze­by mar­ketingu bezpośred­niego, oso­ba, której dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec przetwarza­nia doty­czą­cych jej danych osobowych na potrze­by takiego mar­ketingu, w tym pro­filowa­nia, w zakre­sie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim mar­ketingiem bezpośrednim.

W celu real­iza­cji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci moż­na kon­tak­tować się z Admin­is­tra­torem poprzez przesłanie stosownej wiado­moś­ci pisem­nie lub pocztą elek­tron­iczną na adres Admin­is­tra­to­ra wskazany na wstępie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci lub korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­towego dostęp­nego na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego. 

 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

Pli­ki Cook­ies (ciastecz­ka) są to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe w postaci plików tek­stowych, wysyłane przez ser­w­er i zapisy­wane po stron­ie oso­by odwiedza­jącej stronę Sklepu Inter­ne­towego (np. na dysku twardym kom­put­era, lap­topa, czy też na kar­cie pamię­ci smart­fona – w zależnoś­ci z jakiego urządzenia korzys­ta odwiedza­ją­cy nasz Sklep Inter­ne­towy). Szczegółowe infor­ma­c­je dot. plików Cook­ies, a także his­torię ich pow­sta­nia moż­na znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pli­ki Cook­ies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu inter­ne­towego moż­na podzielić na różne rodza­je, według następu­ją­cych kryteriów:

Ze wzglę­du na ich dostaw­cę:

 1. własne (twor­zone przez stronę Sklepu Inter­ne­towego Admin­is­tra­to­ra) oraz
 2. należące do osób/podmiotów trze­ci­ch (innych niż Administrator)

Ze wzglę­du na ich okres prze­chowywa­nia na urządze­niu oso­by odwiedza­jącej stronę Sklepu Inter­ne­towego:

 1. sesyjne (prze­chowywane do cza­su wyl­o­gowa­nia się ze Sklepu Inter­ne­towego lub wyłączenia przeglą­dar­ki inter­ne­towej) oraz
 2. stałe (prze­chowywane przez określony czas, zdefin­iowany przez para­me­try każdego pliku lub do cza­su ręcznego usunięcia)

Ze wzglę­du na cel ich stosowa­nia:

 1. niezbędne (umożli­wia­jące praw­idłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umożli­wia­jące dos­tosowanie strony Sklepu Inter­ne­towego do pref­er­encji oso­by odwiedza­jącej stronę),
 3. anal­i­ty­czne i wyda­jnoś­ciowe (gro­madzące infor­ma­c­je o sposo­bie korzys­ta­nia ze strony Sklepu Internetowego),
 4. mar­ketingowe, reklam­owe i społecznoś­ciowe (zbier­a­jące infor­ma­c­je o oso­bie odwiedza­jącej stronę Sklepu Inter­ne­towego w celu wyświ­et­la­nia tej oso­bie sper­son­al­i­zowanych reklam i prowadzenia innych dzi­ałań mar­ketingowych w tym również na stronach inter­ne­towych odręb­nych od strony Sklepu Inter­ne­towego, takich jak por­tale społecznościowe

 

Admin­is­tra­tor może przetwarzać dane zawarte w plikach Cook­ies pod­czas korzys­ta­nia przez odwiedza­ją­cych ze strony Sklepu Inter­ne­towego w następu­ją­cych konkret­nych celach:

Cele stosowanie plików Cook­ies w Sklepie Inter­ne­towym Administratora

iden­ty­fikacji Usłu­go­b­ior­ców jako zal­o­gowanych w Sklepie Inter­ne­towym i pokazy­wa­nia, że są zal­o­gowani (pli­ki Cook­ies niezbędne)

zapamię­ty­wa­nia Pro­duk­tów dodanych do koszy­ka w celu złoże­nia Zamówienia (pli­ki Cook­ies niezbędne)

zapamię­ty­wa­nia danych z wypeł­ni­anych For­mu­la­rzy Zamówienia, anki­et lub danych logowa­nia do Sklepu Inter­ne­towego (pli­ki Cook­ies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dos­tosowywa­nia zawartoś­ci strony Sklepu Inter­ne­towego do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji Usłu­go­b­ior­cy (np. doty­czą­cych kolorów, rozmi­aru czcion­ki, układu strony) oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron Sklepu Inter­ne­towego (pli­ki Cook­ies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anon­i­mowych statystyk przed­staw­ia­ją­cych sposób korzys­ta­nia ze strony Sklepu Inter­ne­towego (pli­ki Cook­ies statystyczne)

remar­ketingu, to jest bada­nia cech zachowa­nia odwiedza­ją­cych Sklep Inter­ne­towy poprzez anon­i­mową anal­izę ich dzi­ałań (np. pow­tarza­jące się wiz­y­ty na określonych stronach, słowa kluc­zowe itp.) w celu stworzenia ich pro­filu i dostar­czenia im reklam dopa­sowanych do ich przewidy­wanych zain­tere­sowań, także wtedy kiedy odwiedza­ją oni inne strony inter­ne­towe w sieci reklam­owej firmy Google Ire­land Ltd. oraz Face­book Ire­land Ltd. (pli­ki Cook­ies mar­ketingowe, reklam­owe i społecznościowe)

Sprawdze­nie w najpop­u­larniejszych przeglą­dark­ach inter­ne­towych, jakie pli­ki Cook­ies (w tym okres funkcjonowa­nia plików Cook­ies oraz ich dostaw­ca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Inter­ne­towego jest możli­we w następu­ją­cy sposób:

W przeglą­darce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłód­ki po lewej stron­ie, (2) prze­jdź do zakład­ki „Pli­ki cookie”.

W przeglą­darce Fire­fox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tar­czy po lewej stron­ie, (2) prze­jdź do zakład­ki „Dopuszc­zone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciastecz­ka śledzące między wit­ry­na­mi”, „Ele­men­ty śledzące ser­wisów społecznoś­ciowych” lub „Treś­ci z ele­men­ta­mi śledzącymi”

W przeglą­darce Inter­net Explor­er:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) prze­jdź do zakład­ki „Opc­je inter­ne­towe”, (3) prze­jdź do zakład­ki „Ogólne”, (4) prze­jdź do zakład­ki „Ustaw­ienia”, (5) kliknij pole „Wyświ­etl pliki”

W przeglą­darce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłód­ki po lewej stron­ie, (2) prze­jdź do zakład­ki „Pli­ki cookie”.

w przeglą­darce Safari:
(1) kliknij menu „Pref­er­enc­je”, (2) prze­jdź do zakład­ki „Pry­wat­ność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj dany­mi witryn”

Nieza­leżnie od przeglą­dar­ki, za pomocą narzędzi dostęp­nych np. na stron­ie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

Stan­dar­d­owo więk­szość przeglą­darek inter­ne­towych dostęp­nych na rynku domyśl­nie akcep­tu­je zapisy­wanie plików Cook­ies. Każdy ma możli­wość określe­nia warunk­ów korzys­ta­nia z plików Cook­ies za pomocą ustaw­ień włas­nej przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Oznacza to, że moż­na np. częś­ciowo ograniczyć (np. cza­sowo) lub całkowicie wyłączyć możli­wość zapisy­wa­nia plików Cook­ies – w tym ostat­nim wypad­ku jed­nak może to mieć wpływ na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego (przykład­owo niemożli­wym może okazać się prze­jś­cie ścież­ki Zamówienia poprzez For­mu­la­rz Zamówienia z uwa­gi na nieza­pamię­ty­wanie Pro­duk­tów w koszyku pod­czas kole­jnych kroków składa­nia Zamówienia).

Ustaw­ienia przeglą­dar­ki inter­ne­towej w zakre­sie plików Cook­ies są istotne z punk­tu widzenia zgody na korzys­tanie z plików Cook­ies przez nasz Sklep Inter­ne­towy – zgod­nie z przepisa­mi taka zgo­da może być również wyrażona poprzez ustaw­ienia przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików Cook­ies oraz ich samodziel­nego usuwa­nia w najpop­u­larniejszych przeglą­dark­ach inter­ne­towych dostęp­ne są w dziale pomo­cy przeglą­dar­ki inter­ne­towej oraz na poniższych stronach (wystar­czy kliknąć w dany link):

w przeglą­darce Chrome 

w przeglą­darce Firefox

w przeglą­darce Inter­net Explor­er 

w przeglą­darce Opera 

w przeglą­darce Safari

w przeglą­darce Microsoft Edge

Admin­is­tra­tor może korzys­tać w Sklepie Inter­ne­towym z usług Google Ana­lyt­ics, Uni­ver­sal Ana­lyt­ics dostar­czanych przez fir­mę Google Ire­land Lim­it­ed (Gor­don House, Bar­row Street, Dublin 4, Irlan­dia). Usłu­gi te poma­ga­ją Admin­is­tra­torowi prowadz­ić statysty­ki i anal­i­zować ruch w Sklepie Inter­ne­towym. Gro­mad­zone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do gen­erowa­nia statystyk pomoc­nych w admin­istrowa­niu Sklepie Inter­ne­towym i anal­izie ruchu w Sklepie Inter­ne­towym. Dane te mają charak­ter zbior­czy. Admin­is­tra­tor korzys­ta­jąc z powyższych usług w Sklepie Inter­ne­towym gro­madzi takie dane jak źródła i medi­um pozyska­nia odwiedzją­cych Sklep Inter­ne­towy oraz sposób ich zachowa­nia na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego, infor­ma­c­je na tem­at urządzeń i przeglą­darek z których odwiedza­ją stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możli­we jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostęp­ni­a­nia do Google Ana­lyt­ics infor­ma­cji o jej akty­wnoś­ci na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego – w tym celu moż­na na przykład zain­stalować dodatek do przeglą­dar­ki udostęp­ni­any przez fir­mę Google Ire­land Ltd. dostęp­ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Admin­is­tra­tor może korzys­tać w Sklepie Inter­ne­towym z usłu­gi Pik­sel Face­booka dostar­czanej przez fir­mę Face­book Ire­land Lim­it­ed (4 Grand Canal Square, Grand Canal Har­bour, Dublin 2, Irlan­dia). Usłu­ga ta poma­ga Admin­is­tra­torowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiady­wać się, jakie dzi­ała­nia pode­j­mu­ją odwiedza­ją­cy Sklep Inter­ne­towy, a także wyświ­et­lać tym osobom dopa­sowane reklamy. Szczegółowe infor­ma­c­je o dzi­ała­niu Pik­sela Face­booka możesz znaleźć pod następu­ją­cym adresem inter­ne­towym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

Zarządzanie dzi­ałaniem Pik­sela Face­booka jest możli­we poprzez ustaw­ienia reklam w swoim kon­cie na por­talu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Inter­ne­towy może zaw­ier­ać odnośni­ki do innych stron inter­ne­towych. Admin­is­tra­tor namaw­ia by po prze­jś­ciu na inne strony, zapoz­nać się z poli­tyką pry­wat­noś­ci tam ustaloną. Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci doty­czy tylko Sklepu Inter­ne­towego Admin­is­tra­to­ra.