znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

KALMARY TUBY MROŻONE KG

29,00 

Produkt głęboko mrożony, oczyszczony gotowy do spożycia po rozmrożeniu i zastosowaniu obróbki termicznej. Połów odbywa się w Pólnocno - Zachodnim Pacyfiku.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Kalmary inaczej kała­mar­nice są znakomi­tym źródłem pełnowartoś­ciowego biał­ka, które jest łat­wo przyswa­jalne przez nasz orga­nizm. Jest ono głównym mate­ri­ałem budul­cowym orga­niz­mu. Poza tym białko pełni wiele ważnych funkcji, zapew­ni­a­jąc praw­idłowy stan i funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
Kalmary to skarb­ni­ca wit­a­min z grupy B, które głównie mają dobroczyn­ny wpływ na zdrowie psy­chiczne człowieka.

Kała­mar­nice to także znakomite źródło rzad­ko wys­tępu­ją­cych w środowisku pier­wiastków: flu­o­ru, jodu oraz selenu. Jod jest niezbęd­ny do pro­dukcji hor­monów tar­czy­cy, a z kolei od ich praw­idłowego stęże­nia we krwi zależy między inny­mi praw­idłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu oraz układu ner­wowego, przysad­ki móz­gowej, mięśni, ser­ca i nerek. Poza tym hor­mo­ny tar­czy­cy reg­u­lu­ją pro­cesy wzros­tu i dojrze­wa­nia komórek orga­niz­mu, biorą udzi­ał  w proce­sach odd­y­cha­nia komórkowego i wyt­warza­nia energii. Są niezbędne do utrzy­ma­nia praw­idłowej tem­per­atu­ry ciała. Selen również odpowia­da za praw­idłowe funkcjonowanie tar­czy­cy oraz zwięk­sza odpornoś­ci orga­niz­mu. Może także obniżać ryzyko wys­tąpi­enia niek­tórych form nowot­worów. Co ciekawe, selen wspo­ma­ga również lecze­nie depresji, łagodzi ból towarzyszą­cy reuma­toiadal­ne­mu zapale­niu stawów. Nato­mi­ast flu­or gro­madzi się przede wszys­tkim w zębach i koś­ci­ach, utwardza­jąc szk­li­wo oraz uczest­nicząc w proce­sach dem­iner­al­iza­cji oraz rem­i­nal­iza­cji, jakie zachodzą w jamie ust­nej. Pier­wiastek ten speł­nia też ważną rolę w budowa­niu praw­idłowej tkan­ki kostnej.

Kalmary są nat­u­ral­nym afrodyz­jakiem. Te niezwykłe stworzenia morskie bogate są w cynk, który uważany jest za pier­wiastek miłoś­ci. Jego zadaniem jest pod­niesie­nie poziomu testos­teronu u panów i pod­kręce­nie libido u kobi­et. Pon­ad­to zapew­nia praw­idłową pracę męs­kich gruc­zołów płciowych. Po kalmary oraz inne owoce morza powin­ny się­gać pary, które stara­ją się o dziecko.

Skład­ni­ki:

96% kalmar krótkopłetwy japońs­ki, woda, sól, kwas: E330, reg­u­la­tor kwa­sowoś­ci: E331

 

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g produktu:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 374 kJ/90 kcal
  • Tłuszcze — 1,5 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 0,4 g
  • Węglowodany — 3 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Białko — 16 g
  • Sól — 0,45 g

Informacje dodatkowe